Home About Browse Search
Svenska


Från datafångst till datavärdskap

översyn av datahanteringen i Nationell inventering av Landskapet i Sverige (NILS)

Esseen, Per-Anders and Christensen, Pernilla and Förste, Johan and Holm, Sören and Högström, Mats and Lagerkvist, Kjell and Marklund, Liselott and Ringvall, Anna and Stensson, Jakob and Sundquist, Sture and Wikberg, Jenny and Åkesson, Hans (2008). Från datafångst till datavärdskap. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 208
[Report]

[img] PDF
752kB

Abstract

Syftet med denna utredning har varit att se över hela datahanteringen i NILS för att kunna
identifiera särskilt kritiska processer och för att få en bild av helheten. I rapporten presenteras
en kravspecifikation för de nya system (datahantering, statistik/redovisning och datavärdskap)
som behöver byggas upp, de resurser som behövs för detta samt ges ett förslag på hur och i
vilken tidsordning som systemen bör byggas upp.

I rapporten presenteras den rekommenderade framtida datahanteringen inom NILS, från
datafångst till datavärdskap. Data som idag ingår i datahanteringen för NILS är fältdata,
tolkningsdata samt medföljande metadata, stöddata och annan nödvändig dokumentation. I
denna rapport föreslås att datahantering i NILS skall delas in i fyra olika huvudprocesser.

Den första processen är Datafångstprocessen som samlar in rådata, samt kvalitetssäkrar och
levererar detta. I NILS datafångstprocess ingår i dagsläget två delar, dels fältinventering, dels
flygbildstolkning av 1 km x 1 km rutan. Det är nödvändigt att uppbyggnaden av fältdatabas
och tolkningsdatabas samordnas vad gäller såväl systemstruktur, variabelnamn mm för att
underlätta samkörningar av data. Den största kraften och resurserna skall läggas på att
effektivisera datahanteringen inom datafångsten för då uppnås den största nyttan med
insatserna.

Den andra processen är Databasprocessen som tar emot rådata, metadata och stöddata från
fält- och flygbildsprocessen i datafångsten och lagrar detta i ett databassystem. I systemet
lagras även beräknade data, alternativt beräkningsfunktioner (script) som utför beräkningar
direkt beroende på olika användares behov. För både flygbildstolkning och fältinventering
skall normaliserade databaser upprättas. Detta är en absolut nödvändighet och ett krav för att
Databas och Datavärdskap skall vara genomförbart.

Den tredje processen är Statistikprocessen som producerar skattningar, bearbetningar,
sammanställningar och resultatrapporter från NILS grunddata i databasen.

Den fjärde processen utgörs av själva Datavärdskapet där det ingår att ta emot och kontrollera
data, tillgängliggöra data för externa användare (via webb-portal bl.a.) samt att permanent
arkivera kvalitetssäkrade data. I datavärdskapet ingår grunddata från NILS rådatabas samt
bearbetade data, resultatrapporter, sammanställningar av data, tabeller, figurer mm som
producerats i Statistikprocessen.

Denna rapport ger följande övergripande förslag till hur huvudprocesserna i NILS
datahantering skall genomföras och byggas upp:

• Beställarens uppdrag skall vara klart definierat för utföraren
• Tydligt uppsatta mål för arbetet
• Utförlig planering - baserat på tillräckligt kunskapsunderlag
• Tydligt definierade roller för personalen
• Att personalen har de personella, ekonomiska och materiella resurser som behövs för
genomförandet (kompetens, tid, verktyg, utrustning mm)
• Planera helheten, men bygg från litet till stort, undvik onödig komplexitet
• Delleveranser till avnämare ska ske tidigt och fortlöpande
• Kvalitetssäkring ska finnas i alla processer
• I samtliga huvudprocesser skall det ingå tillräcklig säkerhetskopiering av data, anpassad
till varje process särskilda krav
• Tillräcklig dokumentation av alla ingående delprocesser
• Tydlig strategi för att minimera risker
• Fortlöpande dialog och adaptiv utveckling – för att säkerställa att målen nås
• Kostnadseffektivitet i alla led – beakta möjligheter till intern och extern samordning
• Samverkan – såväl inom som utom SLU.

Under arbetets gång har särskilt kritiska moment i utvecklingsarbetet identifierats bl.a.
lednings- och organisationsstrukturen, val av programvara för databaserna samt
kvalitetssäkring av rådata. Dessa bör lyftas fram i det fortsatta arbetet.

Rapporten ger ett förslag till en 5-årsplan för uppbyggnad av huvudprocesserna. De mest
kritiska processerna är uppbyggnaden av kvalitetsäkrade rådatabaser för fältinventeringen och
flygbildstolkning. Fokus de första åren ligger därför på NILSbasen och statistikdelen.
Uppbyggnaden av själva datavärdskapet senareläggs.

Utifrån 5-årsplanen har en kostnadsberäkning gjorts att utveckla och ta i drift samtliga
huvudprocesser och komponenter i datahanteringen. Den beräknade kostnaden för 2008 är
4415 kkr, 2009 5230 kkr, 2010 7147 kkr, 2011 7760 kkr och 2012 8406 kkr.

Authors/Creators:Esseen, Per-Anders and Christensen, Pernilla and Förste, Johan and Holm, Sören and Högström, Mats and Lagerkvist, Kjell and Marklund, Liselott and Ringvall, Anna and Stensson, Jakob and Sundquist, Sture and Wikberg, Jenny and Åkesson, Hans
Title:Från datafångst till datavärdskap
Subtitle:översyn av datahanteringen i Nationell inventering av Landskapet i Sverige (NILS)
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :14 March 2008
Number:208
Number of Pages:83
Place of Publication:Umeå
Publisher:Instutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
U Auxiliary disciplines > U30 Research methods
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 102 Computer and Information Science > 10206 Computer Engineering
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agrovoc terms:landscape, surveys, monitoring, data collection, data analysis, data processing
Keywords:Datafångst, Datavärdskap, Datahantering, NILS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-667
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-667
ID Code:9154
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:23 Oct 2012 13:20
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits