Home About Browse Search
Svenska


Rationellare vitkålsskörd

Marmolin, Christina and Svensson, Sven-Erik (2012). Rationellare vitkålsskörd. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:25
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Odling av vitkål kräver en mycket stor insats av manuellt arbete och i Sverige skördas vitkål huvudsakligen för hand. Kniven är det viktigaste redskapet i detta arbete. Efter att man skurit av vitkålshuvudet läggs det oftast direkt i en stor trälåda eller i en stor ”stålhäck” på en hjullastare
alternativt en traktor med frontlastare. Det finns även skördesystem där man använder skördeband på en skördevagn för att underlätta arbetet. Den största andelen av arbetsinsatsen i vitkålsodling, ca 75 % av arbetet, läggs vid skörden.

Den svenska vitkålsproduktionen är pressat av konkurrens från importen. De stora kostnaderna i produktionen ligger på skörd, packning, emballage och frakt. En viktig frågeställning inför framtiden är: Hur kan vitkålsproduktionen sänka sina kostnader? Vid en odlarträff våren 2008 i Västergötland framkom att en rationellare skördemetod är en av de viktigaste frågorna för svensk
vitkålsodlings framtid.

I slutet av 1970-talet kom svenska odlare i kontakt med maskinell skörd av vitkål. Utrustningen var utvecklad i Tyskland för direktleverans av industrikål. Skördemaskinen hanterade kålen ovarsamt, vilket gjorde att metoden inte kom till praktiskt användning i Sverige.

Inom projektet har flera företag identifierats som tillhandahåller teknik för maskinell skörd av vitkål. Bland annat Asa-Lift i Danmark och Univerco i Kanada har maskiner för färskvarumarknaden samt för inlagring. Vitkålsodlare från Västergötland har besökt Asa-Lifts fabrik i Danmark samt några danska odlare som skördar vitkål maskinellt. Maskinell skörd har en kapacitet som är drygt tre gånger så stor som vid manuell skörd.

Lagring av maskinellt skördad vitkål i Danmark har visat sig fungera till mitten på mars. Det behövs dock mer erfarenheter från långtidslagring av vitkål, som skördats maskinellt, samt en utvärdering av vilka sorter som fungerar bäst vid maskinell skörd, innan metoden kan rekommenderas i större skala för vitkål till färskvarumarknaden i Sverige.

Authors/Creators:Marmolin, Christina and Svensson, Sven-Erik
Title:Rationellare vitkålsskörd
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

White cabbage production for the fresh market requires major inputs of manual labour and in Sweden the white cabbage crop is mainly harvested by hand. The knife is the most important tool in this work. Once the cabbage head is cut, it is placed directly in a large wooden crate or in a
steel cage on a wheeled loader or tractor-mounted front loader. There are also harvesting systems which use a conveyor to make the manual harvesting work easier. The vast majority of the labour requirement in white cabbage production, comprising around 75 % of the work, is at harvest.

Swedish white cabbage production is under severe competitive pressure from imports. The main costs in production lie with harvesting, packing, packaging and freight. The important question for the future is how white cabbage production for the fresh market can lower its costs. In a meeting with growers, it emerged that a rational method for harvesting is one of the most
important issues for the future of the Swedish white cabbage production.

In the late 1970s, Swedish growers in Västergötland came in contact with mechanical harvesting of white cabbage. The equipment was developed for direct supply of processing cabbage. However, the harvester handled the cabbage roughly, which meant that the method did not enter
practical use in Sweden.

Now several new companies that supply machinery for harvesting white cabbage have been
identified. For example, Asa-Lift in Denmark and Univerco in Canada have machines for supplying the fresh vegetable market and for storage.

White cabbage growers from Västergötland have visited the Asa-Lift factory in Denmark and have been to see Danish growers who harvest white cabbage mechanically. Mechanical harvesting has three times the capacity of manual harvesting.

Storage of mechanically harvested white cabbage, for the fresh market, has been found to work well up to mid-March in Denmark. However, before the technique can be recommended on a large scale in Sweden, there is a need for greater experience regarding long-term storage of mechanically harvested white cabbage, for the fresh market, and an evaluation of the varieties
that are best suited to this method.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2012
Number:2012:25
Number of Pages:26
Place of Publication:Alnarp, Sverige
Publisher:Tillväxt trädgård
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Tillväxt Trädgård
ISBN for printed version:978-91-87117-24-4
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:N Machinery and buildings > N20 Agricultural machinery and equipment
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Other Agricultural Sciences not elsewhere specified
Keywords:vitkål, skördeteknik, maskinell skörd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-693
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-693
ID Code:9212
Department:(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
Deposited By: Christina Johansson
Deposited On:06 Nov 2012 12:50
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits