Home About Browse Search
Svenska


Landskapsdata från Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS)

flygbildstolkning av 1 km x 1 km rutan för år 2003

Esseen, Per-Anders and Nilsson, Björn and Allard, Anna and Gardfjell, Hans and Högström, Mats (2007). Landskapsdata från Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS). Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 169
[Report]

[img] PDF
4MB

Abstract

I rapporten presenteras resultat från den detaljerade flygbildstolkningen för det första året
(2003) i Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS). Resultaten är preliminära
eftersom de endast baseras på 1-års data (av totalt 5). De tolkade rutorna är 1,1 km × 1,1 km
stora medan resultaten redovisas för 1 km × 1 km rutor. Totalt 126 rutor ingår i materialet,
varav 119 flygbildstolkats och 7 karttaxerats. Totalt har 13617 polygoner avgränsats och
tolkats. Underlagsmaterialet är IR-färgbilder som fotograferats från 4 600 meters flyghöjd,
vilket ger en ungefärlig bildskala av 1:30 000. Avgränsningen av polygoner och tolkningen av
variabler har utförts i en digital fotogrammetrisk station. Nedan sammanfattas de viktigaste
resultaten:
• I genomsnitt finns det 108 tolkade polygoner per NILS-ruta i landet. Antalet
polygoner är 20% högre i södra Sverige (stratum 1-6) än i norra (stratum 7-10).
• De flesta polygonerna är små (76% är mindre än 1 ha). Medianarealen är 0,42 ha och
medelarealen 1,12 ha. Medelarealen uppvisar liten variation mellan strata.
Polygonarealen är lognormalt fördelad.
• I rapporten presenteras arealskattningar och medelfel för sex dominerande marktäcke-
/markanvändningsklasser (Ägoslag) inom landarealen: anlagd mark, jordbruksmark,
skogsmark, annan terrester mark nedan fjällen, våtmark nedan fjällen och fjäll.
• Arealskattningarna av Ägoslag visar en relativt god överensstämmelse med
Riksskogstaxeringens data. Dock underskattas jordbruksarealen medan skogsmarken
överskattas vilket beror på att 2003-års stickprov innehåller mer skog än genomsnittet.
• Medelfelet (uttryckt som variationskoefficient) för arealskattningarna varierade mellan
3% (skogsmark) och 18% (anlagd mark) sett över hela landet. Medelfelen är större på
landsdelsnivå (5-38%) och inom stratum.
• Polygonarealen för hopslagna polygoner av samma Ägoslag varierade mellan 0,6 ha
för annan terrester mark nedan fjällen till 10,5 ha för skogsmark och 19,9 ha för fjäll. I
jordbruksmark var polygonerna 4,5 ha i södra och 3,1 ha i norra Sverige.
• Ett exempel på system för klassificering av naturtyp i polygonerna har tagits fram med
utgångspunkt från de tolkade variablerna enligt a posterioriprincipen. I systemet ingår
totalt 63 olika naturtyper.
• Arealskattningar och medelfel har beräknats för alla naturtyper inom respektive
stratum, landsdel och för hela landet. Medelfelen blir högre för de flesta naturtyper än
för Ägoslag pga den finare indelningen. Med utgångspunkt från medelfelen i 2003-års
data kan man förvänta sig medelfel för hela omdrevet (5-år) på runt 10% eller lägre för
arealskattningar av vanliga naturtyper i hela landet, i vissa fall även på landsdelsnivå.
För många av de mindre vanliga naturtyperna bedöms medelfelet ofta bli lägre än 20%
för hela landet. En viktigt slutsats är att uppdelningen i antal naturtyper och deras
detaljeringsgrad noga måste avvägas mot storleken på förväntade medelfel.
• Medelarealen för hopslagna polygoner av samma naturtyp varierar från 0,1 till 4,4 ha
(åker) inom landarealen. Den finns en stor variation i polygonstorlek såväl inom som
mellan naturtyper.
• I 2003-års data har totalt 30 av 50 olika markanvändningsklasser registrerats.
Vanligaste klass var Skogsbruk, följd av Ingen synbar markanvändning,

Authors/Creators:Esseen, Per-Anders and Nilsson, Björn and Allard, Anna and Gardfjell, Hans and Högström, Mats
Title:Landskapsdata från Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS)
Subtitle:flygbildstolkning av 1 km x 1 km rutan för år 2003
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :March 2007
Number:169
Number of Pages:63
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
U Auxiliary disciplines > U40 Surveying methods
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 102 Computer and Information Science > Other Computer and Information Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Soil Science
Keywords:Flygbildstolkning, NILS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-695
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-695
ID Code:9213
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:07 Nov 2012 12:02
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits