Home About Browse Search
Svenska


Fjärranalysmetoder för datainsamling vid skogsbruksplanläggning i privatskogsbruket

lägesbeskrivning och framtidsvisioner

Nilsson, Mats and Olsson, Håkan (2008). Fjärranalysmetoder för datainsamling vid skogsbruksplanläggning i privatskogsbruket. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 226
[Report]

[img] PDF
269kB

Abstract

Lantmäteriets nya flygfotoprogram med ett omdrev på i genomsnitt 3 år, samt de höga
kostnaderna vid beställning av andra fjärranalysregistreringar över enskilda fastigheter gör
att flygbilder även fortsättningsvis måste anses som den främsta fjärranalyskällan för
skogsbruksplanläggning. Övergången till digital flygfotografering medför en enklare
bildhantering och minskade kostnader vid tolkning i digitala fotogrammetriska arbets-
stationer jämfört med tidigare generationer av fotogrammetriska instrument. Detta gör att
nya arbetssätt där förrättningsmannen själv gör den kartriktiga stereotolkningen bör provas.

Det finns även ett behov att utveckla operationellt användbara bildanalysrutiner för skoglig
tolkning av de digitala flygbilder som Lantmäteriet nu producerar, t.ex. rutiner för be-
stämning av trädslag samt automatisk beståndsavgränsning. Vid utveckling av dessa måste
hänsyn tas till att träd avbildas olika i olika delar av flygbilden.

Flygburen laserskanning ger mycket bra skattningar av bl.a. virkesförråd och trädhöjd i
barrdominerad skog, men för att metoden ska bli konkurrenskraftig för det svenska privat-
skogsbruket, krävs en affärsmodell som gör att laserskanningen och skattningen av
skogliga data för närliggande fastigheter kan samordnas, eller alternativt att nya typer av
billigare lasersystem utvecklas. En tänkbar startpunkt för införande av laserskanning i för
privatskogsbruket skulle kunna vara att data från den skanning som Lantmäteriet planerar
för att ta fram en ny markhöjdsmodell även görs tillgänglig för skogsbruket. Analys av
enskilda träd i laserregistreringar kan ge ytterligare information om t.ex. trädslag och
storleksfördelning, men enbart analys av enskilda träd ger sannolikt sämre skattningar på
beståndsnivå för virkesförråd, medeldiameter, etc. än den hittills använda arealbaserade
metoden som bygger på statistisk skattning av skogliga data på provytor utifrån
motsvarande punktmoln med laserträffar i krontaket. Laserskanningen utvecklas snabbt
och den täta skanning som behövs för att upptäcka de flesta enskilda träden kommer inte
att vara något problem att åstadkomma i framtiden. Den naturliga utvecklingen är därför att
försöka kombinera den arealbaserade metoden med enskilda-träd-metoden.

Ett flertal nya fjärranalystekniker är under utveckling, bl.a. utvecklas metoder för att mäta
krontakets höjd genom matchning av digitala flygbilder som registrerats från många olika
tittvinklar. För att denna typ av produkter ska bli fullt användbara för skogsbruket krävs en
noggrant bestämd markhöjdmodell av det slag som Lantmäteriet nu planera att ta fram
m.h.a. laserskanning.

Skogliga satellitbildsskattningar som SLU:s ”kNN-Sverige”-databas, liksom den årligen
uppdaterade satellitbildsdatabas som Lantmäteriet fått i uppdrag att ansvara för, ger en
överblick över skogslandskapet samt data för ajourhållning, virkesanskaffning och
jämförelser mellan olika skogsbruksplaner.

Det finns redan idag små elmotordrivna modellflygplan med autopilot (så kallade UAV:er)
som kan användas för att på några hundra meters höjd fotografera bestånd eller delar av
fastigheter. Dagsfärska fotomosaiker från UAV:er skulle kunna användas för inventering
och dialog med markägaren. UAV-systemen förväntas utvecklas snabbt de närmsta åren,
bl.a. på grund av lättade luftfartsbestämmelser.

Authors/Creators:Nilsson, Mats and Olsson, Håkan
Title:Fjärranalysmetoder för datainsamling vid skogsbruksplanläggning i privatskogsbruket
Subtitle:lägesbeskrivning och framtidsvisioner
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :2008
Number:226
Number of Pages:32
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
U Auxiliary disciplines > U40 Surveying methods
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 207 Environmental Engineering > Remote Sensing
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:remote sensing
Keywords:Fjärranalyser, Datainsamling, Skogsbruksplanläggning, Privatskogsbruk, Lägesbeskrivning, Framtidsvisioner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-698
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-698
ID Code:9215
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:07 Nov 2012 12:53
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits