Home About Browse Search
Svenska


Myrarnas areal och vegetation

skattningar från provytedata i NILS 2003-2007

Christensen, Pernilla and Glimskär, Anders and Hedblom, Marcus and Ringvall, Anna (2008). Myrarnas areal och vegetation. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 237
[Report]

[img] PDF
566kB

Abstract

NILS är ett rikstäckande miljöövervakningsprogram som följer tillstånd och förändringar i det
svenska landskapet och hur dessa påverkar förutsättningarna för den biologiska mångfalden.
NILS finansieras av Naturvårdsverket, där NILS ingår i programområde Landskap. Ett viktigt
syfte med NILS är att följa upp de nationella miljökvalitetsmålen för olika naturtyper och
fungera som underlag för att till exempel visa om genomförda miljövårdsåtgärder leder till
önskade förbättringar på nationell nivå eller landsdelsnivå. När NILS första femåriga
inventeringsperiod (2003-2007) nu har avslutas kan de första tillförlitliga skattningarna göras,
baserat på NILS hela nationella stickprov. Efter nästa femårsperiod (2008-2012), när alla
rutor har inventerats ännu en gång, kan vi dessutom göra skattningar av förändringar.
Denna rapport presenterar resultat för myrar och andra torvmarker baserat på
provyteinventeringen i NILS för åren 2003-2007. Dessa data kompletterar väl de som har
kommit fram genom den rikstäckande Våtmarksinventeringen (VMI) som inte omfattar alla
myrar eftersom varje län har satt en minsta storleksgräns för vilka som ska ingå (Gunnarsson
& Löfroth 2009). Syftet med VMI var att göra en heltäckande kartering av Sveriges myrar,
som underlag för att identifiera vilka myrarealer som är skyddsvärda, med höga naturvärden,
och vilka som skulle kunna bli aktuella för exploatering genom t.ex. torvtäkt. Därför valde
man att fokusera på lite större myrar. Den minimistorlek som valdes som gräns är i många län
10 hektar, och i norra Sverige 50 hektar (Westerberg & Rynbäck Andersson, 2004). NILS har
däremot en minsta karteringsenhet på 0,1 hektar (Esseen m.fl. 2007, Allard m.fl. 2003), vilket
innebär att även mindre myrar kommer med i urvalet. NILS kan därmed komplettera de
befintliga dataunderlagen och ge ett bra underlag för att skatta förändringar för alla
arealklasser och alla regioner.
Särskilt för fjällen finns det i dagsläget ingen detaljerad information om mängden myrar.
Riksinventeringen av skog (RIS), där Riksskogstaxeringen och Markinventeringen ingår, har
ett stort stickprov av provytor för skog och andra naturtyper, men gör som regel inga
fältbesök i fjällen ovanför barrskogsgränsen, och därför fyller NILS en särskilt viktig funktion
just där. I NILS ingår också ett större urval av växtarter som är typiska för myrar, t.ex.
vitmossor och andra våtmarksmossor. Detta är alltså den första rapporten som presenterar
representativa och detaljerade data för myrar i hela fjällregionen, utifrån fältinventering med
tydliga urvalskriterier. För myrar nedanför fjällen kan RIS och NILS stickprov tillsammans ge
ett bra underlag för noggranna analyser av tillstånd och förändringar.
Fältinventeringen i NILS är utformad för att ge ett bra och detaljerat underlag för att beskriva
artförekomst och förändringar i markvegetationen, vilket är särskilt viktigt i fjällen, i
jordbrukslandskapet och i myrar. Ytterligare ett syfte med denna rapport är alltså att ge en
detaljerad bild av myrarnas vegetation i olika delar av landet, på ett sätt som tidigare inte har
varit möjligt. Tidigare har data om arealer av torvmark, träd- och buskskikt samt många
markvariabler kunnat tas fram via Riksskogstaxeringen (Hånell 1990).
Syftet med denna rapport är alltså att ge en nyanserad och heltäckande bild av myrarnas areal,
vegetation och artinnehåll samt olika typer av påverkan i Sverige och illustrera hur NILS
provytedata kan bidra till en sådan beskrivning, genom att:
 beräkna arealer utifrån enhetliga kriterier i hela landet, inklusive fjällen
 jämföra de beräknade arealerna med tidigare uppgifter från andra datakällor  jämföra några olika avgränsningskriterier utifrån vegetation och arealer
 presentera en detaljerad beskrivning av myrarnas vegetation, baserad på enhetlig
fältmetodik
 presentera skattningar av mängder för växtarter i träd-, busk-, fält- och bottenskikt
 uppskatta mängden av påverkan från diken och markstörning utifrån registreringar i
provytor

Authors/Creators:Christensen, Pernilla and Glimskär, Anders and Hedblom, Marcus and Ringvall, Anna
Title:Myrarnas areal och vegetation
Subtitle:skattningar från provytedata i NILS 2003-2007
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :March 2008
Number:237
Number of Pages:32
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Soil Science
Keywords:Myrar, Areal, Vegetation, Skattningar, Provytedata, NILS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-699
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-699
ID Code:9216
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:07 Nov 2012 13:03
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits