Home About Browse Search
Svenska


Småbiotopsuppföljning i NILS år 2007

Glimskär, Anders and Allard, Anna and Högström, Mats and Marklund, Lars and Nilsson, Björn and Ringvall, Anna and Sundquist, Sture (2008). Småbiotopsuppföljning i NILS år 2007. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 239
[Report]

[img] PDF
546kB

Abstract

Detta uppdrag är en del i Jordbruksverkets arbete med att ta fram uppföljningsmetoder för
småbiotoper inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Arbetet är ett led i
uppföljningen av delmål 2 till miljökvalitetsmålet, om bevarande och nyskapande av
småbiotoper i odlingslandskapet. Den avgörande frågan som arbetet skall svara på är om
mängden småbiotoper i odlingslandskapet bevaras i hela landet. SLU, institutionen för skoglig
resurshushållning, har fått i uppdrag att fastställa rutiner för löpande sammanställning och
analys av småbiotopsdata från flygbildtolkningen i det nationella miljöövervaknings-
programmet NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige; Allard m.fl. 2003).
Rapporteringen för småbiotoper innefattar mängden, och i viss mån kvaliteten, hos ett antal
linjeelement, punktelement och kantzoner i eller i anslutning till åkermark. Dessa data
sammanställs från flygbildstolkade kartskikt inom NILS stickprov av kvadratkilometerrutor
från hela Sverige.
I överenskommelsen mellan Jordbruksverket och SLU specificeras att den årliga
rapporteringen ska innehålla:
• En genomgång av vad som uträttats under året
• En uppskattning av mängderna olika småbiotoper
• En uppskattning av de olika småbiotopernas hävdnivå
• En uppskattning av mängderna olika småbiotoper per ha åkermark (index)
• En uppskattning av mängderna olika typer av kantzoner
• En kommentar om felkällor och värdenas säkerhet
De förslag som togs fram i en tidigare rapport har justerats i samband med att
tolkningsmetodiken för linje- och punktelement utformades inom NILS under hösten-vintern
2005 (Glimskär m.fl. 2005; Allard m.fl. 2006). I samband med revideringen av
tolkningsmetodiken i NILS har tidigare förslag till metodik för linje- och punkttolkning
(Allard m.fl. 2003) förfinats, bl.a. utifrån en del som har framkommit i samband med
utvecklingen av småbiotopsuppföljningen (Allard m.fl. 2006). Jordbruksverket har bidragit
med ett konkret användarperspektiv till vilket hänsyn tagits vid justeringen av
tolkningsmetodiken. Bland annat finns hävd med som en variabel med beskrivning av
hävdstatus och grad av igenväxning hos linje- och punktelement, och förekomst av buskar och
träd på linjeelement anges med hjälp av täckningsgrad. Träd delas upp i andel barr- och
lövträd. Genom att ange procentandelar har man möjlighet att räkna fram medelvärden, vilket
ökar möjligheten att genomföra olika analyser jämfört med en förutbestämd grov
klassindelning. Det öppnar också möjligheten att i efterhand göra flera olika klassindelningar
beroende på syfte (Allard m.fl. 2006).

Authors/Creators:Glimskär, Anders and Allard, Anna and Högström, Mats and Marklund, Lars and Nilsson, Björn and Ringvall, Anna and Sundquist, Sture
Title:Småbiotopsuppföljning i NILS år 2007
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :March 2008
Number:239
Number of Pages:31
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Keywords:Småbiotopuppföljning, NILS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-701
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-701
ID Code:9217
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:07 Nov 2012 14:09
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits