Home About Browse Search
Svenska


NILS-inventerare och allemansrätten

Malmsten, Anders (2009). NILS-inventerare och allemansrätten. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 247
[Report]

[img] PDF
647kB

Abstract

NILS-programmet organiserar en rikstäckande inventering av alla landmiljöer i Sverige; fjäll, skog, myrmarker,
jordbruksmark, stränder och tätorter. Resultat och analyser används bl. a. för övervakning och uppföljning av
miljömålen. NILS finansieras huvudsakligen av Naturvårdsverket, och bedrivs på Institutionen för Skoglig
resurshushållning, SLU, i Umeå. Det tar fem år att gå igenom alla de drygt 600 fasta provrutorna från Smygehuk
i söder till Treriksröset i norr. 2008 års säsong var den sjätte inventeringssäsongen, och den första säsongen som
NILS-inventerare återinventerade den första femtedelen av rutorna. Fältinventering sker varje sommar, under
ungefär tre månader. Den består av två delar, bas-NILS (där varje ruta innehåller 12 provytor och 12 stycken
200-meters-linjer), och ett antal slumpvis valda Ängs- och Betesmarksobjekt (ÄBO) i anslutning till dessa rutor.
Inventerarna i Bas-NILS består av åtta tvåmannalag, normalt, som i varje ruta besöker provytorna och går
linjerna, samt besöker ett antal provytor per ÄBO. Varje ÄBO får dessutom under en inventeringssäsong tre
besök av ytterligare ett inventeringslag som samlar data om dagfjärilar, humlor, grova träd och lavar. Dessa är
totalt cirka åtta stycken som arbetar ensamma och som går transekter i ängs- och betesmarker. Denna
information används bland annat för att se om och på vilket sätt det öppna kulturlandskapet håller på att växa
igen. På NILS-programmets hemsida, http://nils.slu.se/, finns mer information.

Bas-NILS består av ett stort antal mätningar i fält. De flesta lämnar inga spår, men för att hitta tillbaka till de
exakta punkterna vid nästa omdrev sätter man en aluminiumprofil i marken, om det är lämpligt och inte kan
skada betande djur. Man färgmarkerar också lämpliga riktpunkter, som till exempel block, för att lättare kunna
hitta tillbaka. I begränsad utsträckning borrar man träd, för att få fram ungefärlig beståndsålder. I fjärils-
inventeringen går man förutbestämda transekter och noterar arter och antal fjärilar och humlor. Man undersöker
också grova träd. De enda synliga spåren av fjärilsinventerarna är träpinnar som markerar start och slut av
transekterna.

Utbildningen av inventerarna varar ett tiotal dagar. Ungefär en tredjedel av inventerarna är nya varje säsong.
METOD
Rapporten baseras på telefonintervjuer med fältinventerare, genomförda under hösten år 2008. Dessa intervjuer
tog vardera mellan en kvart och en timme. Samtalen inleddes med en kort presentation av vad projektet handlade
om, bakgrund och mål med intervjun. Frågorna överlappade till en del varandra, för att fånga upp tankar som
inte dyker upp direkt. Samtalen handlade om allemansrätt i vid bemärkelse, och sidospår följdes för det mesta
inte upp. När en fråga utretts tillräckligt, hände det att liknande följdfrågor hoppades över. Målet var inte att få in
ett statistiskt välunderbyggt underlag, utan att ge en allmän överblick och konkreta exempel. Svaren skrevs
kortfattat ned under intervjuernas gång. I texten sammanfattas huvuddragen i vad som kom fram under inter-
vjuerna. Stor vikt har lagts vid att ta med citat från intervjuerna, för att belysa tankegångar hos inventerarna.

Samtliga inventerare som arbetade under säsong 2008 kontaktades och tillfrågades om deltagande i under-
sökningen. Dessutom kontaktades flera som inventerat tidigare och som jag var bekant med, utan avseende på
vilket år de inventerat eller hur många säsonger. Några inventerare gick inte att få tag i. De flesta som gick att nå
ville delta. Totalt 33 personer intervjuades. Ungefär hälften hade fått frågorna per e-post, och hade hunnit tänka
igenom frågorna innan intervjun. Materialet baseras på intervjuer med 25 bas-NILS-inventerare, av totalt 46 som
har inventerat, fortsättningsvis kallade "bas-nissar". Dessa har tillsammans genomfört 67 fältsäsonger, av totalt
ca 100. Åtta fjärilsinventerare deltog, av totalt 20 som har inventerat, tillsammans med 13 fältsäsonger bakom
sig (av totalt ca 25). Det ger ett intervjuunderlag på cirka 66 % av både bas-nissar och fjärilsinventerare med
avseende på totala antalet fältsäsonger.

Authors/Creators:Malmsten, Anders
Title:NILS-inventerare och allemansrätten
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :2009
Number:247
Number of Pages:27
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Keywords:Inventerare, Allemansrätt, NILS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-703
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-703
ID Code:9219
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:07 Nov 2012 14:23
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits