Home About Browse Search
Svenska


Älgskadornas inverkan på volymproduktionen i landets skogar

resultat baserade på Riksskogstaxeringens permanenta provytor

Kempe, Göran (2012). Älgskadornas inverkan på volymproduktionen i landets skogar. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 381
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

I takt med att en allt större areal tallskogar har skadats av älg har frågor runt hur detta
påverkar volymproduktionen blivit allt mer aktuella. På uppdrag av Skogsstyrelsen
gjordes en analys av hur volymproduktionen på Riksskogstaxeringens älgskadeinventerade permanenta provytor påverkats av älgskadornas omfattning. Genom framskrivning
av ytornas tillstånd med Heureka i 60 år kunde även älgskadornas inverkan på volymproduktionen i den äldre skogen skattas. Med framtagna funktionssamband för yngre och
äldre skog tillämpade på Riksskogstaxeringens provytor med tall perioden 2006-2010,
kunde den årliga förlusten i volymproduktion vid olika nivåer på älgskadorna under
beståndens ungskogsfas uppskattas.
Beräkningarna påvisar en minskad volymproduktion på grund av älgskador i landets
skogar på i storleksordningen 1 milj. m
3
sk/år på lång sikt. Den beräknade produktionsminskningen bygger på antagande om att all tallskog – även dagens medelålders och äldre
tallskogar – har drabbats av älgskador under ungskogsfasen motsvarande älgskadenivån i
tallungskogarna under senare decennier. Det ska poängteras att den här uppskattade
förlusten i volymproduktion orsakad av älgskadorna är den som tillkommer utöver dålig
föryngring och andra tillväxtnedsättande skador som exempelvis snöbrott och snöskytte.
Förlusten på grund av älgskadorna gäller även förutsatt att skogsskötselåtgärder som
normalt görs för att minimera effekterna av skador i ungskog har gjorts. Genom
exempelvis trädslagsval och val av oskadade stammar vid röjning kan skadeeffekterna
minskas och i extremfall kan även omplantering av totalskadade bestånd ha skett.

Authors/Creators:Kempe, Göran
Title:Älgskadornas inverkan på volymproduktionen i landets skogar
Subtitle:resultat baserade på Riksskogstaxeringens permanenta provytor
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :16 November 2012
Number:381
Number of Pages:25
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K70 Forest injuries and protection
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Forestry
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Plant and forest protection
Agrovoc terms:pinus sylvestris, elks, browsing damage, volume
Keywords:Älgskador, Riksskogstaxeringen, Landets skogar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-735
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-735
ID Code:9240
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Maud Tyboni
Deposited On:23 Nov 2012 09:07
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits