Home About Browse Search
Svenska


Marknadsanpassad produktion av matpotatis

underlag till utbildningsmodul för rådgivare

Jonsson, Pauliina and Lindholm, Rolf and Svensson, Sven-Erik (2011). Marknadsanpassad produktion av matpotatis. Alnarp Sverige: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:43
[Report]

[img] PDF
698kB

Abstract

Syfte
Syftet med denna utbildningsmodul ”Marknadsanpassad produktion av matpotatis” har varit att
undersöka om en förbättrad kommunikation mellan handel och odlare, förbättrade
odlingsåtgärder och noggrann lagring, på sikt kan ge förutsättningar för en bättre ekonomi för
både odlaren och handeln. Projektets syfte har också varit att öka attraktionskraften för
matpotatis jämfört med andra konkurrerande livsmedel. Utbildningsmodulen delades in i fyra
separata delmoduler, A-D, för att göra rapportens innehåll mer strukturerat och överskådligt.

Delmodul A
I delmodul A ”Marknadsundersökning” togs kontakt med olika marknadsaktörer inom grossistoch
butiksled samt intresseorganisationen Svensk Potatis. Tre olika ansvariga från handeln i
Halland och tre från grossistledet intervjuades, likaså Lars Elofson från Svensk Potatis. Genom
personliga möten och telefonkontakt diskuterades vilka önskemål marknadsaktörerna hade kring
sortval och kvalitetskrav på matpotatis samt aktörernas motiveringar till det. Det diskuterades
också förpackningar och mer långsiktiga marknadsstrategier rörande matpotatis.
Resultatet från diskussionerna var att man gemensamt kom fram till att det är viktigt att förbättra
dialogen mellan potatisodlare, grossist och butik för att öka värdet på potatisen i alla led. En
dialog som ger information till grossisten och butiken gör att en affärsidé med att exponera vissa
sorter, kvaliteter och förpackningar kan utvecklas och ge en möjlighet för potatisodlaren att odla
de mest intressanta sorterna och därmed också förbättra odlingsekonomin.
Konkreta råd till odlaren:
Upprätta kontakt med uppköpande handel i god tid innan odlingen planeras.
Ta reda på vilka sorter, storleksintervall och användningsområden som önskas.
Vid försäljning direkt till butik eller restaurang har man möjlighet att profilera
certifieringen Svenskt Sigill resp. KRAV, närproducerat eller andra positiva och
värdehöjande aspekter i den egna odlingen.

Delmodul B
I delmodul B ”Produktionsplan” skapades en produktionsplan för varje fält genom ett samarbete
mellan odlare och rådgivare. Parametrar som utsädeskvalitet, sättavstånd, gödsling, bevattning,
radavstånd och kupans storlek ingick i planen. Målsättningen var att skapa de bästa
odlingsförutsättningarna för sorten/sorterna som marknaden efterfrågade. Modulen genomfördes
hos tre odlare, varav två konventionella och en ekologisk, i Hallands län under 2010.
Det är mycket viktigt att välja certifierat utsäde och gödsla enligt förväntad skörd samt anpassa
kväve- och kaliumgödslingen efter sortens specifika krav. I den ekologiska odlingen är detta
ännu viktigare och då främst med tanke på bladmögelangrepp som kan begränsa knöltillväxten
redan tidigt på säsongen.
Både i den konventionella och den ekologiska odlingen tillämpades behovsanpassad
kaliumgödsling efter markkartering för att få jämnare parti och högre andel säljbar skörd.
Bladmögelbekämpningen i den konventionella odlingen följde råden från en datamodell som är
utvecklad för bladmögelbekämpning baserad på lokala väderleksuppgifter.
Konkreta råd till odlaren:
Minst 4-6-års uppehåll mellan potatis i växtföljden
Utsäde av god kvalitet
Aktuella jordanalyser
Väldränerade fält
Bevattningsmöjlighet
Välbalanserad gödsling med N, P och K
Kontrollera förekomst av bladmögel och torrfläcksjuka (Alternaria)

Delmodul C
Delmodul C behandlar ”Provtagning innan blastdödning och skörd”. Provtagning, kokprov och
korrekta åtgärder kring blastdödning genomfördes hos de tre odlarna. Metoden baserades på
information från rapporten ”Potatisens specifika vikt och kokegenskaper” av Göstason och
Olsson (2008) och kvalitetskontrollföretaget SMAK.
Provtagning i fält och SMAK-analyser gav detaljerad information om vilka åtgärder som måste
planeras för att förbättra kvaliteten och höja andelen säljbar skörd. Det var framförallt
skalmissfärgning, men även skorv, som påverkade nedklassning av potatisen. Mycket positivt
var att de mekaniska skadorna generellt var låga. Potatisen hanterades mycket skonsamt från
skörd till lagring.
Konkreta råd till odlaren:
Provgräv för att veta när tillväxten ska stoppas (rätt specifik vikt)
Tillämpa skonsam upptagning

Delmodul D
Delmodul D ”Lagring” handlar om lagring av den skördade potatisen. Hos de tre odlarna
dokumenterades bland annat lagring, lagringsklimat, lagerjournal, specifika lagringskrav,
sortering och försäljning.
Lagringen genomfördes i välanpassade lager med klimatkontroll och möjlighet att kontrollera
den lagrade potatisen kontinuerligt.
Konkreta råd till odlaren:
Bra upptorkning och sårläkningsperiod under 2-3 veckor
God kontroll och styrning på ventilation och temperatur

Authors/Creators:Jonsson, Pauliina and Lindholm, Rolf and Svensson, Sven-Erik
Title:Marknadsanpassad produktion av matpotatis
Subtitle:underlag till utbildningsmodul för rådgivare
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Aim
The aim of this training module ‘Market-specific production of table potatoes’ was to investigate
whether improved communication between growers and the wholesale and retail sector,
improved cultivation procedures and careful storage could in the long term provide the
conditions to improve the economic outcome for both growers and traders. An additional aim
was to increase the attractiveness of table potatoes compared with other competing products. The
training module was divided into four separate sub-modules A-D to improve the structure and
accessibility of the information provided in the report.

Sub-module A
In sub-module A, ‘Market analysis’, contact was made with various actors on the market within
the wholesale and retail sectors and the NGO Svensk Potatis. Three representatives from the
retail sector in Halland and three from the wholesale sector were interviewed, as was Lars
Elofson from Svensk Potatis. In face-to-face meetings and telephone conversations, the
requirements of these actors regarding choice of variety and quality characteristics of table
potatoes and the underlying motives for these requirements were discussed. Packaging and more
long-term marketing strategies concerning table potatoes were also discussed.
In these discussions, it was unanimously decided that it is important to improve the dialogue
between potato grower, wholesaler and retailer in order to improve the value of the potatoes at
all stages of the supply chain. A dialogue that conveys information to the wholesaler and the
retailer means that a business idea regarding the promotion of certain varieties, qualities and
forms of packaging can be developed and provide an opportunity for the potato grower to
produce the most interesting varieties and thus improve farm profits.
Concrete advice to growers:
Make contact with the commercial outlet in good time before planning the crop.
Find out what varieties, size ranges and applications are required.

In direct sales to shops or restaurants, growers have the opportunity to profile
certification according to Svenskt Sigill or KRAV, locally produced or other
positive and value adding aspects of their own production system.

Sub-module B
In sub-module B, ‘Production planning’, a production plan was created for every field through
collaboration between grower and farm advisor. Parameters such as seed quality, plant spacing,
fertilisation, irrigation, row spacing and ridge size were included in this plan. The objective was
to create the best growing conditions for the variety/varieties demanded by the market. This
module was carried out on three farms, two conventional and one organic, in Halland county
during 2010.
It is very important to use certified seed, to fertilise according to predicted yield and to adapt the
nitrogen and potassium supply to the specific requirements of the variety grown. This is
particularly important in organic growing, mainly in view of leaf blight attack, which can restrict
tuber growth from early in the season. On both the conventional and organic farms, precision
potassium fertilisation was introduced following soil mapping to produce a more uniform crop
and a greater proportion of marketable produce. Leaf blight control on the conventional farms
was carried out using advice from a computer model designed to formulate blight control
strategies based on local meteorological data.
Concrete advice to growers:
At least 4-6 year break between potato crops in the crop rotation
Use high quality seed
Up-to-date soil analyses
Well-drained fields
Potential for irrigation
Well-balanced fertilisation with N, P and K
Monitor the incidence of leaf blight and early blight (Alternaria)

Sub-module C
Sub-module C deals with ‘Sampling before haulm killing and harvest’. Sampling, cooking tests
and correct measures regarding haulm killing were carried out at the three farms. The method
was based on information in the report ‘Specific Weight and Cooking Properties of Potatoes’ by
Göstason and Olsson (2008) and the quality control company SMAK.
Sampling in the field and SMAK analyses provided detailed information on the measures that
must be included in order to improve the quality and increase the proportion of marketable yield.
The main characteristic determining the downgrading of potatoes was peel discolouration, but
also scurf. A generally low level of mechanical damage made a very positive impact. The
potatoes were handled very carefully from harvest to storage.
Concrete advice to growers:
Dig a test pit to determine when growth should be stopped (correct specific weight)
Implement low-impact harvesting

Sub-module D
Sub-module D, ‘Storage’ deals with storage of the harvested potatoes. On the three farms,
features such as storage type, store climate, storage journal, specific storage requirements,
grading and marketing were examined.
Storage was carried out in appropriate storage facilities with air conditioning and the potential
for continuous monitoring of the stored potatoes.
Concrete advice to growers:
Good drying and wound healing period of 2-3 weeks
Good monitoring and regulation of ventilation and temperature

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2011
Number:2011:43
Number of Pages:71
Place of Publication:Alnarp Sverige
Publisher:Tillväxt Trädgård
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Tillväxt Trädgård
ISBN for printed version:978-91-86373-94-8
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F08 Cropping patterns and systems
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Agronomy
Keywords:produktion, matpotatis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-727
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-727
ID Code:9244
Department:(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
Deposited By: Christina Johansson
Deposited On:19 Nov 2012 08:28
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits