Home About Browse Search
Svenska


Lagring av potatis i ett föränderligt klimat

Kronhed, Andreas and Lindholm, Rolf and Andersson, Stina and Svensson, Sven-Erik (2011). Lagring av potatis i ett föränderligt klimat. Alnarp Sverige: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:48
[Report]

[img] PDF
10MB

Abstract

I en tid med diskussioner om förändrat klimat, med milda regniga höstar och vintrar, såg vi
behovet av en sammanställning av aktuella ventilations- och lagringssystem för matpotatis. Inom
projektet besökte vi British Potato Council i Sutton Bridge, utanför Boston i östra England, där
en relativt omfattande forskning inom området potatis och lagring utförs. Härifrån fick vi
värdefull kunskap med oss hem.
En litteraturstudie har genomförts där vi beskriver lagringsprocess, upptorkning, sårläkning och
temperatursänkning vid potatislagring. Vidare beskrivs olika lagringssystem; löslagring, ”Alf
Johansson systemet”, rumsventilering samt under- och övertrycksventilering. Rapporten avslutas
med en diskussion och vilka funderingar du som odlare bör ha med dig inför val av lagrings- och
ventilationssystem för matpotatis. Vi nämner även några leverantörer av systemen samt beskriver
översiktligt systemens för- och nackdelar.
Det finns stora skillnader på hur vi har lagrat potatis i Sverige och hur det lagrats potatis i andra
stora potatisproducerande länder, t.ex. England och Holland. En del skillnader kan förklaras med
tradition, men de klimatmässiga förutsättningarna är också olika.
Lågflödesventilation enligt ”Alf Johansson systemet” som använts under lång tid i Sverige
förutsätter att vi lagrar in en relativt torr potatis. Med de förväntade klimatförändringarna samt
odling på allt styvare jordar och på de allt större odlingsföretagen måste vi ha tillgång till
alternativa lagringssystem, för att klara såväl snabbare upptorkning som effektivare
temperatursänkning.
Vilket eller vilka system som är bäst beror på parametrar som försäljningsstrategi, energiåtgång
och investeringens storlek. Tittar vi bara på vilka system som är effektivast när det gäller upptorkning
och temperatursänkning av potatis vid lådlagring, så är de system som tvingar luften
genom lådorna, d.v.s. undertrycksventilering respektive övertrycksventilering bäst. ”Alf
Johansson systemet” behöver flest driftstimmar för att torka upp och kyla potatisen vid
lådlagring, medan rumsventilering, med glest ställda lådstaplar, intar en mellanställning.
Under- respektive övertryckssystem vid lådlagring kommer i de flesta fall att ha större kapacitet
än vad som normalt behövs. Samtidigt kan dessa system vara räddningen ett år med mycket blöt
potatis, t.ex. p.g.a. rötor eller frostskadad potatis, och de kan därför vara skillnaden mellan en
lyckad inlagring och ett totalhaveri i lagret.

Authors/Creators:Kronhed, Andreas and Lindholm, Rolf and Andersson, Stina and Svensson, Sven-Erik
Title:Lagring av potatis i ett föränderligt klimat
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

In an age of discussions on climate change, with mild, rainy autumns and winters, we perceived
a need to review available ventilation and storage systems for table potatoes. Within the project
we visited the British Potato Council at Sutton Bridge, Boston, south-east England, where
relatively extensive research within the area of potatoes and storage is being conducted. We
returned with valuable knowledge from this visit.
Following a review of the literature, this report describes the storage process, drying, wound
healing and temperature lowering in potato storage. Various storage systems are also described:
loose storage, the ‘Alf Johansson system’, room ventilation and suction/pressure forced
ventilation. The report concludes with a discussion and considerations about what growers
should take into account when choosing a storage and ventilation system for table potatoes. It
also mentions some manufacturers of such systems and sums up the advantages and
disadvantages of their particular systems.
There are great differences between conventional potato storage in Sweden and that in other
potato-producing countries, e.g. England and Holland. Some of these differences can be
attributed to tradition, but the climate conditions are also different.
Low flow ventilation according to the ‘Alf Johansson system’ has long been used in Sweden,
since we store relatively dry potatoes. With predicted climate change, more potato production on
heavier soils and increasing size of production units, we must have access to alternative storage
systems in order to carry out faster tuber drying and more effective temperature lowering.
The system or systems that are best for a particular case depends on parameters such as sales
strategy, energy consumption and investment budget. Looking only at the systems that are most
effective in terms of drying and temperature lowering of potatoes in bin storage, then those
systems that force air through the bins, i.e. pressure ventilation and suction ventilation, are the
best. The ‘Alf Johansson system’ requires the most operating hours to dry and cool potatoes in
bin storage, while room ventilation is intermediate in this regard.
Forced ventilation systems generally have greater capacity than is normally required. However,
these systems can be the salvation in a year with very wet tubers, e.g. due to rot or frost damage,
and can therefore be the difference between successful storage and total destruction of the stored
crop.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2011
Number:2011:48
Number of Pages:28
Place of Publication:Alnarp Sverige
Publisher:Dept. Agrosystems, Swedish University of Agricultural Sciences
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Tillväxt Trädgård
ISBN for printed version:978-91-86373-80-1
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F08 Cropping patterns and systems
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Agronomy
Keywords:lagring, matpotatis, föränderligt klimat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-728
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-728
ID Code:9245
Department:(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
Deposited By: Christina Johansson
Deposited On:19 Nov 2012 09:10
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits