Home About Browse Search
Svenska


Mätning av grotflis

Nilsson, Daniel and Nylinder, Mats and Fryk, Hans and Nilsson, Jonaz (2012). Mätning av grotflis. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (SLU, Institutionen för skogens produkter) ; 21
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Handeln av grotflis, flis från grenar och toppar vid slutavverkning, har ökat kraftigt under de senaste åren. Inmätningen sker vanligtvis vid mottagningsplatsen och betalningen sker vanligen utifrån energiinnehåll med uppgift om fukthalt.

Syftet med denna studie har varit att jämföra olika mätmetoder för grotflis som bygger på volym, vikt och olika sätt att uppskatta fukthalten. Den metod som antas som facit bygger på 10 prover per container vilket innebär 30 prover per leverans. Detta ”facit” har jämförts med sex alternativa sätt att beräkna lassens energivärde. En av metoderna är den som tillämpas av VMF Syd och en annan är en metod som bygger på en finsk modell att uppskatta fukthalten. Studien är avgränsad till 44 leveranser grotflis, i huvudask från barrträd, under vinter och sommarförhållanden och transporten har skett i ekipage om tre fliscontainrar.

Medelfukthalten för de vinterkörda leveranserna bestämdes via 10 prov per container, LNU/SLU, till 39,3 % medan VMF Syd uppmätte en medelfukthalt på 38,7 %, via den finska metoden uppskattades fukthalten för de vinterkörda leveranserna till 45,5 %. Medelfukthalten för de sommarkörda leveranserna bestämdes av LNU/SLU till 27,9 %, av VMF Syd till 27,0 % meden uppskattningen via den finska metoden gav en medelfukthalt på 30 %.

De vinterkörda ekipagen hade enligt det antagna facit, LNU/SLU, ett energiinnehåll i medeltal på 104,2 MWh medan energiinnehållet enligt fukthalten från VMF blev energiinnehållet i medeltal 105,7 MWh och då fukthalten bestämdes med den finska metoden blev energiinnehållet i medeltal 90,8 MWh. För de sommarkörda leveranserna blev energiinnehållet i medeltal 110,8 MWh enligt LNU/SLU, 112,5 MWh enligt VMF Syd och 105,7 MWh enligt den finska metoden.

När det gäller de olika mätmetoderna visade det sig att M6, energivärde direkt ifrån mätsedel, var den bästa med en kvotspridning på 6,4 % i jämförelse med antaget facitvärde beräknat enligt LNU/SLU. Anledningen till detta är att denna mätning baseras på av fukthalten och beräknat effektivt värmevärde för varje enskild leverans medan de andra bygger på ett beräknat ”erfarenhetstal” för energiinnehåll per ton respektive per m3s för leveranserna i studien. Om mätningen istället baseras på erfarenhetstal istället för fukthaltsmätning visar resultaten att volymmätning ger en mindre kvotspridning, runt 10 %, jämfört med viktbaserad mätning där kvotspridningen hamnar på ca 17 % jämfört med facit. Fukthaltsmätning enligt den finska metoden ger en kvotspridning på ca 15 %.

Volymminskningen under transport för alla leveranser i studien uppmättes i medeltal till strax över 2 % och resultaten visar också att den största volymminskningen, ca 70 %, sker redan under de första kilometrarna. Skillnaden mellan VMFs volymmätning och den mer noggranna volymmätningen utförda av LNU/SLU visade sig vara endast 0,5 %. Men då lassen krattats för att möjliggöra denna mätning har även VMFs inmätning förenklats.

Authors/Creators:Nilsson, Daniel and Nylinder, Mats and Fryk, Hans and Nilsson, Jonaz
Title:Mätning av grotflis
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Trade in chipped forest fuel has increased heavily in recent years. The scaling usually happens at industry receiving site and payment is usually based on the total energy and moisture content.

The purpose of this study has been to compare different scaling methods for fuel chips from forest residues based on volume, weight and different ways of estimating the moisture content. The method used to estimate the true value is based on determining the moisture content via 10 samples per container, which means 30 samples per delivery, and the total delivered mass of forest residue chips. This true value of the total energy content has then been compared to six other methods for determining the total energy content in the delivery. One of these methods is the one used by VMF Syd (The Timber Measurement Association of South Sweden), another is a method based on a Finnish model for determining the moisture content. The study is limited to 44 deliveries of forest residue chips, mainly from conifers, during winter and summer conditions and transportation is in deliveries of three containers.

When the different methods for scaling were compared it was shown that the method M6, energy content directly from receipt, was the best with a standard deviation for the ratio between the two methods of 6.4 % in comparison to the LNU/SLU method. The reason for this is that this method is based on a measurement for each specific delivery while the other methods is based on detailed experiential knowledge of the energy content per tonne and per m3loose for the deliveries in this study. If the measurements are based on experience rather than measurement of the moisture content for each individual delivery the results show that a volume measurement is more accurate with a standard deviation for the ratio between the two methods of around 10% than a weight-based measurement with a standard deviation of around 17%. If the moisture content is estimated via the Finnish method and weight-based measurement gives a deviation of around 15%.

The volume reduction during transport for all deliveries was determined to be just over 2%, and the results also show that the greatest volume reduction, approximately 70%, happens during the first few kilometers.

Series Name/Journal:Rapport (SLU, Institutionen för skogens produkter)
Year of publishing :14 December 2012
Number:21
Number of Pages:52
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för skogens produkter, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1654-1383
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
P Natural resources > P06 Renewable energy resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Renewable Bioenergy Research
Agrovoc terms:logging wastes, wood chips, measurement, moisture content, energy value
Keywords:Mätning, grotflis, energiinnehåll, värmevärde, torrhaltsmetoden, fukthalt, volymmätning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-787
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-787
ID Code:9329
Department:(S) > Dept. of Forest Products (until 180101)
Deposited By: Hans Fryk
Deposited On:14 Dec 2012 14:57
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits