Home About Browse Search
Svenska


Alternativa försäljningskanaler för nöt- och lammkött

kartläggning och analys

Isgren, Ellinor and Hunter, Erik (2012). Alternativa försäljningskanaler för nöt- och lammkött. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:23
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Den här rapporten syftar till att kartlägga de alternativa försäljningskanaler för nöt-och lammkött som finns i Sverige (dvs. verksamheter utöver dagligvaruhandeln som säljer nöt- och/eller lammkött direkt till slutkonsument), samt att genom en kvalitativ intervjustudie få en djupare förståelse för verksamhetskategorierna identifierade genom kartläggningen.

Kartläggningen utfördes med internet som verktyg och identifierade 395 olika verksamheter i tre huvudkategorier; gårdsbutiker (95), försäljning av köttlådor (200) och köttbutiker (100). Gårdsbutiker säljer ofta kött tillsammans med andra typer av produkter. Köttlådor säljs framför allt från enskilda producenter men det finns även företag och föreningar som gemensamt säljer och marknadsför sina produkter. Köttbutiker ligger ofta i tätorter och har ibland även egen produktion knuten till sig. Någon typ av verksamhet har identifierats i de flesta av Sveriges landskap, men antalet identifierade verksamheter varierar från inga alls i Lappland och Härjedalen till över 60 i Uppland, Västergötland och Uppland, med en genomsnittlig koncentration på en verksamhet per 24 000 invånare. Befolknings- och djurhållningstäthet är troligen en stor del av förklaringen till variationen, men det kan även finnas andra faktorer, till exempel att en verksamhet ger upphov till fler, tillgång till slakterier som kan samarbeta med småskaliga aktörer, och turism.

Intervjustudien utfördes med 5 verksamheter från varje huvudkategori, dvs. totalt 15 verksamheter via telefon eller personligt möte. Alla intervjuade verksamheter sålde kött från egen produktion och/eller svenskt och så närproducerat som möjligt (detta är dock inte nödvändigtvis fallet då det finns ett mindre antal köttbutiker identifierade genom kartläggningen som även eller endast säljer importerat kött). Personerna bakom verksamheterna var i varierande åldrar men hade gemensamt att man ofta sen länge hade en koppling till orten eller regionen man var verksam i samt att det fanns ett stort personligt intresse för hållbarhet, djurvälfärd och köttkvalitet. Man var överlag positivt inställd till verksamhetens framtidsutsikter då man såg ett ökande intresse och kunskap bland konsumenterna rörande köttets ursprung, kvalitet och hälsoaspekter, detta trots att producenterna i studien ofta såg en blygsam lönsamhet och en stor arbetsinsats (köttbutiksinnehavarna tycktes uppfatta lönsamheten som relativt god, ibland över förväntan). Det finns tecken, utöver verksamhetsutövarnas intryck, som tyder på att de alternativa försäljningskanalerna är på frammarsch då många verksamheter (både inom intervjustudien och kartläggningen i stort) startats inom 1-2 år; däremot är det okänt hur många verksamheter som lagts ned under samma period. Verksamheternas erfarenheter är dock inte odelat positiva. Det finns bland en del en viss skepticism då intresset förvisso har ökat men att de allra flesta konsumenter fortfarande endast är intresserade av köttets pris och har vant sig vid dagligvaruhandelns billiga livsmedel. En producent upplever också att andra producenter säljer till orimligt låga priser vilket försvårar möjligheterna till lönsamhet. Prisvariationen för vissa produkter är stor och tycks inte endast kunna förklaras av skillnader i kvalitet och styckning. Andra problem inkluderar bristande kunskap bland konsumenterna rörande de mindre ädla detaljerna, krånglig byråkrati, och en s.k. ”inflation” i vagt definierade begrepp som närproducerat. Just detta att köttet är närproducerat eller kanske framför allt att man vet var köttet kommer ifrån och hur djuren haft det tror verksamhetsutövarna är viktiga mervärden för kunderna, liksom att köttet håller en hög kvalitet. Förbättrad lönsamhet för producenter med egen försäljning, hur man som verksamhet utmärker och marknadsför sig när det finns fler och fler som erbjuder samma eller liknande mervärden, utbyte av kunskap och erfarenheter och samverkan med olika typer av aktörer är viktiga frågor inför framtiden.

Authors/Creators:Isgren, Ellinor and Hunter, Erik
Title:Alternativa försäljningskanaler för nöt- och lammkött
Subtitle:kartläggning och analys
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

This report aims to explore the alternative sales channels for beef and lamb (that is, businesses other than conventional grocery stores which sell meat to consumers) that currently exist in Sweden. This is done in two steps; firstly, the different businesses were identified, categorized and gathered in a database using the internet. Secondly, qualitative semi-structured interviews were carried out in order to get a deeper understanding of the different categories identified, such as how they operate, how they perceive their consumers and what issues they face.

In total, 395 businesses were identified; 95 “gårdsbutiker” (farm shops selling individual meat cuts), 200 businesses selling “köttlådor” (boxes containing different cuts) and specialized meat shops. There is, of course, variety both between and within the categories; farm shops are located on the farm itself and typically sell other types of products as well as meat. “Meat boxes” can be sold from individual producers but there are also a number of companies or cooperatives where several producers market and sell their products together. Meat shops are often located in towns or cities, and some also sell meat from their own production. Businesses can be found in most of Sweden’s regions, but the number of identified businesses varies significantly between none and 60, with an average of one business per 24,000 inhabitants. Population and livestock density are likely to explain much of this variation, but there can also be other factors such as access to slaughterhouses willing to accommodate the needs of small scale businesses, tourism levels, and one business stimulating others to follow.

The interviews were carried out with 5 businesses from each of the three categories, 15 in total, by phone or in person. All 15 businesses either sold meat from their own production or locally produced (when possible) Swedish meat, or both (however this is not necessarily the case as some meat shops in the database sell partly or only imported meat). The owners varied in age but typically had strong ties to the area in which they now operated as well as an interest in issues like sustainability, animal welfare and/or meat quality. Generally the interviewees viewed the future of their business positively, as the consumers’ interest and knowledge regarding the origin, quality and health impact of the meat they eat, despite modest profitability among those in the sample who sell their own farm’s meat (meat shop representatives however appeared relatively happy with profitability, sometimes better than expected). The fact that a good share of the businesses (both interviewed and seemingly in the overall database) were relatively new strengthens the interviewees’ theory of increased demand (however this is stated with caution as the number of businesses that have left the market during the same period is unknown). The experiences of the interviewees are not all positive, though; some feel certain skepticism as to how broad this growing interest really is and that the vast majority of consumers still above all want food to be as cheap as possible. One producer was concerned about other producers’ prices being unreasonably low, which makes it very difficult to make a profit. Price differences can indeed be large and it seems that quality differences cannot explain all of this variance. Other problems include lack of knowledge among today’s consumers on how to handle the tougher cuts, slow and complicated bureaucracy, and a so called “inflation” of vaguely defined terms like locally produced. This particular aspect, being locally produced or perhaps above all knowing where the meat comes from and how the animals have been treated was often put forth as an important added value from the customers’ point of view, as well as the quality of the meat. Improved profitability, standing out in a growing market of increasingly similar alternatives, exchange of knowledge and experiences and cooperation with different actors are all important issues for the future.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2012
Number:2012:23
Number of Pages:27
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Dept. of Work Science, Business Economics and Environmental Psychology
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
ISBN for printed version:978-91-87117-22-0
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:E Economics, development, and rural sociology > E20 Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
E Economics, development, and rural sociology > E70 Trade, marketing and distribution
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Other Agricultural Sciences not elsewhere specified
Agrovoc terms:markteting channels, direct marketing, lamb, beef,
Keywords:nötkött, lammkött, alternativa försäljningskanaler, gårdsbutik, direktförsäljning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-817
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-817
ID Code:9356
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
External funders:Federation of Swedish farmers
Deposited By: Ellinor Isgren
Deposited On:20 Dec 2012 07:52
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits