Home About Browse Search
Svenska


Lokal matlogistik

möjligheter till utveckling, effektivisering och integration med storskaliga logistikkedjor

Ljungberg, David and Gebresenbet, Girma and Nordmark, Ingrid and Bosona, Techane Gari and Aradom Messmer, Samuel and Jüriado, Rein and Cardoso, Marcelo and Redman, Lauren Ann (2012). Lokal matlogistik. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 055
[Report]

[img] PDF
13MB

Abstract

Intresset för mat med en uttalad identitet är stort idag. Konsumenter vill veta var maten producerats och uppskattar mat med ursprung i till exempel den egna hembygden. Det finns också ett ökande utbud av lokala matprodukter i butiker och restaurangmenyer, på marknader och via andra försäljningskanaler. Det växande intresset för lokal mat gäller även andra aktörer i livsmedelskedjan, myndigheter och forskare.
Många producenter stöter på problem som handlar om logistik och transporter. Det finns därför ett behov av att öka förståelsen för den lokala maten och dess försäljningskanaler och utveckla metoderna för att distribuera den till marknaden på ett sätt som är effektivt, hållbart och anpassat till de lokala producenternas förhållanden.
Denna rapport diskuterar hur lokal mat och närliggande begrepp kan definieras, logistikens roll i form av utmaningar och möjligheter, presenterar fallstudier och analyser för att belysa olika lösningar i olika sammanhang, samt introducerar en konceptuell modell för producenternas strategiska logistikutveckling.
Syftet med projektet var att utveckla kostnadseffektiva alternativa strategier för logistik och flödeskedjor hos småskaliga producenter och distributörer av lokal mat genom samordning och integration inom sektorn, samt genom att undersöka möjligheterna att integrera små- och storskaliga aktörer i livsmedelskedjan.
Projektet baserades på en övergripande kartläggning och tre fallstudier med kompletterande analyser. Projektet har använt deltagande aktionsforskning som utgångspunkt, och fallstudierna har involverat slutanvändarna för att säkerställa att projektets resultat skall komma till användning.
Den övergripande kartläggningen baserades på litteratur, intervjuer med nyckelpersoner inom handelssektorn och inom olika producentnätverk, samt en producentenkät. För varje fallstudie har sedan datainsamlingen kompletterats, genom intervjuer med de aktuella producenterna, insamling av dokumentation från transportföretag och beställare, samt egna observationer och mätningar.
Med hjälp av programvaror och kartdatabaser för geografiska informationssystem och ruttoptimering, samt statistisk bearbetning, har den insamlade informationen från de studerade systemen analyserats. I en avslutande del av rapporten beskrivs hur erfarenheterna från de olika fallstudierna använts till att skapa en syntes i form av en konceptuell modell för strategisk analys av de småskaliga producenternas logistikfrågor, samt identifieras behov av fortsatt forskning och utveckling.
Projektet har ökat kunskapen om logistiksystemen för lokalproducerad mat och skapat ny kunskap som är viktig för att utveckla dem. Studien har visat att logistiken ses som ett viktigt problemområde för många av producenterna. Fördelen med korta transporter väger inte upp de nackdelar som småskaliga flöden och geografisk spridning och variation bland producenterna innebär för logistiken och transporterna. Samordning, optimering och integration kan ändå skapa möjligheter till att förbättra logistiken, vilket har demonstrerats i projektets fallstudier. En konceptuell modell för strategisk analys av logistiklösningar för producenter av lokal mat har utvecklats, som visar på att det finns behov av olika logistiklösningar för olika grupper av producenter, och att det måste finnas en stor flexibilitet i de lösningar som utvecklas.

• Modellen använder två parametrar för att dela in producenterna i fyra grupper, med olika behov av stöd för strategisk logistikutveckling och val av försäljningskanaler:
o avståndet till den huvudsakliga marknaden
o verksamhetens omsättning
• Samordning kan initieras med små medel baserat på personliga kontakter, men betydligt fler möjligheter skulle kunna identifieras genom en systematisk kartläggning. En analys av geografiska kluster bland producenterna visade på stora möjligheter till samordning, där det dessutom finns större logistikcentraler för livsmedel i närheten av de flesta av dessa kluster.
• Optimering kräver programvara, planeringsresurser och kompetens, men kan vara en viktig möjlighet, med stor potential för transporteffektivisering. Det krävs dock att producentnätverk, handelsaktörer, myndigheter eller andra organisationer kan stötta producenterna. Optimeringsanalyserna visade på möjligheter att minska körsträckorna med upp till 78% om flera rutter kunde optimeras tillsammans och leveranstiderna kunde göras flexibla.
• Integrerade logistiklösningar blir allt viktigare för att framgångsrikt utveckla även mindre företag inom livsmedelssektorn, vilket innebär både utmaningar och möjligheter. Personlig kommunikation är fortfarande mest ändamålsenlig för de allra minsta företagen, men för något större företag som vill expandera och leverera till livsmedelskedjorna är det nödvändigt med en fortsatt utveckling av kostnadseffektiva, användarvänliga system där marknadsföring, orderhantering och fakturering såväl som transportplanering kan integreras med elektronisk kommunikation.

Authors/Creators:Ljungberg, David and Gebresenbet, Girma and Nordmark, Ingrid and Bosona, Techane Gari and Aradom Messmer, Samuel and Jüriado, Rein and Cardoso, Marcelo and Redman, Lauren Ann
Title:Lokal matlogistik
Subtitle:möjligheter till utveckling, effektivisering och integration med storskaliga logistikkedjor
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

There is currently a great interest in food with a pronounced identity. Consumers want to know where the food is produced and appreciate food, originating in, for example, their own home district. There is also an increasing range of local food products in stores and restaurant menus, in markets and other sales channels. This growing interest in local foods also applies to other actors in the food chain, as well as authorities and researchers.

Many producers find logistics and transport problematic areas. Therefore, there is a need for an improved understanding of local food and its sales channels and to develop the methods to distribute it to market in a way that is efficient, sustainable and adapted to the local producers' conditions.

This report discusses how local food and related concepts can be defined, the role of logistics in the form of challenges and opportunities, presents case studies and analyses to review the different solutions in different contexts, and introduces a conceptual model for the strategic logistics development of the producers.
The main objective of the current project was to develop cost-effective alternative supply chain strategies for small scale local food producers and distributors, through coordination and integration within the food sector, and to investigate the potential possibilities of integration with large scale supply chains and develop an integration model that links both local and large scale actors in the food chain.

The project was based on a general survey mapping out the local food sector and three case studies with complementary analyses. The project was undertaken from participatory research perspective, and case studies have involved end-users to ensure the applicability of the project results.

The general survey was based on literature, interviews with key informants in the food trade sector and in producer networks, and a producer survey. For each case study, data collection was supplemented by interviews with producers, collection of documentation from carriers and clients, and our own observations and measurements.

Using software and map databases for geographical information systems and route optimization, as well as statistical processing, the information collected from the studied systems has been analysed. In the concluding section of the report, the experiences of the various case studies are synthesized into a conceptual model for small-scale producers’ strategic logistics development, and needs for continued research and development are identified.

The project has increased the knowledge of logistics systems for locally produced food and created new knowledge important for their development. This study has revealed that logistics is seen as an important issue for many producers. The advantage of short distances does not compensate the logistics and transport disadvantages of heterogeneous, small-scale material flows and geographically scattered production. Coordination, optimization and integration can still create opportunities for logistics improvements, which have been demonstrated in the project's case studies. A conceptual model for strategic analysis of logistics solutions for producers of local food has been developed, showing that there is a need for different logistics solutions for different groups of producers, and that new solutions developed have to encompass a great flexibility.

• The model uses two parameters to classify the producers into four groups, with different needs for support for strategic logistics development and choice of distribution channels:
o Distance to the main market
o Annual turnover of the business
• Coordination based on personal contacts can be initiated with limited resources, but many more opportunities would be identified through systematic surveys. An analysis of geographic clusters among the producers revealed great potential for coordination. In addition, there where major food logistics centres in the vicinity of most clusters.
• Optimization requires software, planning resources and expertise, but can be an important opportunity with great potential for transport savings. However, producer networks, commercial operators, government agencies or other organizations could support producers. Optimization analysis revealed a potential to reduce driving distances by up to 78% when multiple routes were jointly optimized and flexible delivery times permitted.
• Integrated logistics is increasingly important, also for small-scale companies, in the successful development, presenting challenges as well as opportunities. Personal communication is still most appropriate for the smallest companies, but for slightly larger companies that want to expand and deliver to the retail chains, it is essential to maintain a continued development of cost-effective, user-friendly systems where marketing, order processing and invoicing, as well as transport planning, are integrated with electronic communications.

Series Name/Journal:Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU
Year of publishing :2012
Number:055
Number of Pages:131
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1654-9406
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:J Handling, transport, storage and protection of agricultural products > J10 Handling, transport, storage and protection of agricultural products
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 201 Civil Engineering > Transport Systems and Logistics
Keywords:logistik, lokal mat, livsmedelsdistribution, transportsamordning, optimering, småskalig livsmedelsproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-821
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-821
ID Code:9364
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
External funders:Swedish Agency for Innovation Systems
Deposited By: David Ljungberg
Deposited On:28 Dec 2012 14:26
Metadata Last Modified:08 Sep 2017 10:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits