Home About Browse Search
Svenska


Energioptimera skogsbruket

fallstudier av potentialen i skogsbränsleanpassningar

Holmström, Hampus and Wikström, Peder and Eriksson, Ljusk Ola (2012). Energioptimera skogsbruket. Stockholm: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. ; 2012:13
[Report]

[img] PDF
1MB

Official URL: http://www.svenskfjarrvarme.se/Global/FJ%c3%84RRSY...

Abstract

Idag är intresset för skogsbränsle större än vad det varit på många år. Möjligen får man gå tillbaka till förra årtusendets vargavintrar för att finna en motsvarande efterfrågan på skog avsett som bränsle för uppvärmning. Pågående klimatförändringar ställer krav på global nivå att samhällen i allt större utsträckning minskar användningen av fossila bränslen och istället ökar andelen av förnyelsebara energikällor. I Sverige finns högt ställda mål och visionära propositioner kring landets energiförsörjning och hur den på relativt kort tid ska växla över till mer klimatneutrala alternativ. För ett land som Sverige faller det sig naturligt att studera de möjligheter som här ges av våra många skogar. Förutom det uppenbara i att skog kan eldas för att ge värme kan den, nästan lika uppenbart, även användas vid elproduktion. Skogsprodukter används dessutom för framställning av drivmedel i en mängd olika former. Med ett stort intresse och med många pågående forsknings- och utvecklingsprojekt så förefaller skogens potential i ett energisammanhang som mycket stor. Svenskt skogsbruk är dock, av olika anledningar, i stor utsträckning fokuserat på två sortiment; sågtimmer och massaved. I många situationer betraktas skogsbränslesortimentet ännu inte fullt jämställt med de övriga två, utan mer som en restprodukt som eventuellt tillvaratas vid timmer- och massavedsproduktionen. På så sätt etableras merparten av de skogliga produktionsplanerna – avverkningar planeras för att på bästa sätt tillvarata värdet av timret och massaveden. I föreliggande fallstudier undersöks effekter av att anpassa skogsbruket till tre sortiment; timmer, massaved och skogsbränsle, där samtliga betraktas som jämställda och i sammanhanget lika viktiga. Värdet, det pris som respektive sortiment betingar, är förstås inte lika för de tre sortimenten utan enligt en verklig prislista. Fallstudierna genomfördes för tre skogsinnehav i olika delar av landet; för Skellefteå Krafts skogar med tyngdpunkt i norra Västerbottens kustland, för Jämtkrafts skogar kring Östersund och för den produktionsinriktade delen av Göteborgs stadsskogar. Analyserna gjordes med Heureka PlanVis, ett nytt skogligt planeringssystem framtaget av SLU i samarbete med Skogforsk. En välkommen och efterfrågad nytta med Heureka är möjligheterna att anpassa de skogsskötselsystem som simuleras och avses analyseras. Studierna kunde på så sätt baseras på scenarier för dels ett konventionellt trakthyggesbruk, dels ett bränsleanpassat skogsbruk. I bägge fallen är den övergripande målsättningen att nuvärdesmaximera skogsbruket, under ett antal restriktioner (främst för att erhålla realistiska scenarier), emedan bränsleanpassningarna består i ett möjligt ökat uttag av skogsbränsle på ett om möjligt bättre sätt än vid trakthyggesbruket. Att planera för skogsbränsleuttag och anpassa skogsbruket även till skogsbränslet visade sig i föreliggande studie kunna leda till en viss lönsamhetsökning, i genomsnitt med 6 %, samtidigt som skogsbränsleuttaget mer än fördubblades (i genomsnitt med en 158 %-ig ökning). Det bränsleanpassade skogsbruket gav dessutom upphov till ett ökat massavedsuttag, i genomsnitt med 14 %. Detta då bränsleanpassningarna här ledde till en viss lönsamhetsökning vid gallring, som i sin tur ledde till ett något mer gallringsintensivt skogsbruk, i genomsnitt med 1.9 gallringar/omloppstid istället för trakthyggesbrukets 1.3 gallringar/omloppstid. Även omloppstiderna och uttagsvolymerna vid slutavverkning ökade något genom att bränsleanpassa skogsbruket.

Authors/Creators:Holmström, Hampus and Wikström, Peder and Eriksson, Ljusk Ola
Title:Energioptimera skogsbruket
Subtitle:fallstudier av potentialen i skogsbränsleanpassningar
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

At present, the focus upon forest fuel is much greater than it has been in the past
times. There are great hopes and expectations of “green energy”, such as forest based
products, not only for heating purposes but also for the production of electricity. The
ongoing and troublesome climate changes are demanding immediate action, where
mankind must decrease the use of fossil fuels and find alternatives based on renewable energy sources. The Swedish government has set environmental goals and is proposing ways to change the energy supply to less climate affecting alternatives, with a
better balance regarding the emission and the sequestration of carbon. To a country
like Sweden, it is natural to look for the possibilities in an abundant natural resource –
the forests. With several ongoing research and development projects, the potential in
the forest from an energy perspective seems great. However, Swedish forestry has to
a large extent been focusing upon only two assortments; saw timber and pulpwood. In
a number of different forest management planning situations the forest fuel is still not
equal with the other two, but regarded as a residue after harvesting of timber and
pulpwood. The extraction of harvest residues is seldom planned for. In the case studies performed in the current project, the outcome of adapting the forestry to three
assortments; timber, pulpwood and forest fuel, and regarding these three as equally
important, is presented. The value of each assortment is, of course, varying according
to a real price list. Three case study areas; Skellefteå, Östersund and Göteborg, were
analyzed with the decision support system Heureka PlanWise. One of the many advantages with Heureka PlanWise is the option to simulate different kinds of forest
management systems. Hence the analyses could be made for both a traditional and a
forest fuel-adapted forestry. In all scenarios the overall goal was to maximize the net
present value of forestry, including a number of constraints (to derive realistic scenarios). The adaption to forest fuel consisted of possibilities to increase the forest fuelharvest in a better way (more goal fulfilling) in comparison to the traditional forestry.
The case studies showed that adaptations also to forest fuels could increase the profitability of forestry, on average by 6 %. At the same time and more significant the harvest of forest fuel was more than doubled, increasing on average by 158 %. Moreover, the forestry adapted to forest fuel gave rise to an increased harvest of pulpwood,
on average by 14 %. This followed from an increased thinning intensity, with on average 1.9 thinnings per rotation instead of the 1.3 thinnings per rotation in the traditional forestry. Also the rotation ages and the harvested volumes in final felling, including both timber and pulpwood, increased to some extent by the forest fuel adaptations of the forestry

Year of publishing :2012
Number:2012:13
Number of Pages:63
Place of Publication:Stockholm
Publisher:Svensk Fjärrvärme AB
ISBN for printed version:978-91-7381-094-4
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
P Natural resources > P06 Renewable energy resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:fuelwood, forestry, planning
Keywords:Skogsbränsle, Skoglig planering, Heureka PlanVis
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-830
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-830
ID Code:9382
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
External funders:Swedish District Heating Association
Deposited By: Dr Hampus Holmström
Deposited On:16 Jan 2013 09:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits