Home About Browse Search
Svenska


Kvalitet och tillväxt för lökprodukter

Olsson, Marie and Andersson, Staffan and Ekelund Axelson, Lena and Larsson, Gunnel (2011). Kvalitet och tillväxt för lökprodukter. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:45
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Svensk lökodling har en drygt 50-procentig marknadsandel och odlingen är starkt
koncentrerad till Skåne och Kalmar län. Medan odlingen ökar i Skåne, minskar den i
Kalmar län. I denna rapport, som inleds med en branschbeskrivning, sammanfattas ett
projekt med det övergripande målet att bidra till att skapa en mer konkurrenskraftig
lökodling i Sverige. Undersökningen har haft som syfte att finna faktorer i odling, skörd
eller lagring som kunde ge förklaringar till kvalitetsproblem och bortsortering av lök,
samt också kvantifiera omfattningen av bortsorteringen olika år, och undersöka
skillnaden mellan olika odlare.
I denna undersökning har en sammanställning utförts av leveransdata samt data över
bortsorterad lök, till en ekonomisk förening av lökodlare, med olika typ av skador under
fem säsonger, 2004/2005 till 2008/2009. Vidare har ett urval av lökodlarna intervjuats om
odlings-, hanterings- och lagringspraxis, liksom sin syn på företagande och utveckling.
Resultaten visar att förlusterna av både gul och röd lök beroende på olika typer av
skador var omfattande, speciellt för röd lök. Baserat på total mängd inlevererad lök för
alla odlare under fem säsonger varierade andel bortsorterad lök mellan 11,4 och 15,8%
för gul lök, och mellan 16,7 och 29,7% för röd lök. De största skadorna var kategorierna
sjuk/rutten/blöt/mögel (32,7/37,7% för gul resp. röd lök), naken/tunt skal (24,3/25,2%)
och spräckt/defekt skal/övrig defekt (16,1/15,0%). Vissa av skadorna var
leveranstidsberoende och hade ökat under lagring. Både för gul och röd lök ökade
framför allt kategorierna sjuk/rutten/blöt/möglig samt mjuk/bucklig under lagring.
Det fanns en skillnad i andel bortsorterad lök mellan de olika odlarna, och andel
bortsorterad gul/röd lök varierade mellan 11,5/21,8% och 22,2/35,9% för de enskilda
odlarna i genomsnitt under de undersökta fem säsongerna. Skadefrekvensen varierade för
varje enskild odlare mellan de olika säsongerna. Även inom en säsong var variationen
mellan odlare stor, och för säsongen 2008/2009 varierade skadefrekvensen mellan 5,7 till
20,5% för gul lök, och 14,3 till 36,9% för röd lök mellan de enskilda odlarna.
Avkastningen av både gul och röd lök varierade stort mellan odlare, och den högsta
avkastningen var 2-3 gånger högre än den lägsta. Generellt sett över de fem säsongerna
kunde inte något samband ses mellan den totala storleken på produktionen för den
enskilde odlaren och skadefrekvens.
Intervjuerna av odlarna visade att såväl odlings- och hanterings- som lagringspraxis
skiljer sig stort mellan odlarna. Val av löksort, gödselsort, storlek på gödselgiva, grad av
blastläggning vid skörd, hantering vid skörd, torkning efter skörd samt typ av lager
skiljde sig mellan de olika odlarna. Rekommenderad praxis verkar alltså inte följas av
vissa odlare, eller alternativt är rekommendationerna oklara.
Vid intervjuerna kring företagande och utveckling framgick att rådgivare och
branschkollegor är viktiga inspirationskällor. Försäljningsföreningen är också för de
flesta en källa till inspiration, men däremot inte kurser eller kunder. Som största hinder
mot utvecklingen av branschen angavs en negativ prisbild och lönsamhet, samt brist på
mark och svårighet med växtföljd.

Authors/Creators:Olsson, Marie and Andersson, Staffan and Ekelund Axelson, Lena and Larsson, Gunnel
Title:Kvalitet och tillväxt för lökprodukter
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

Swedish onion production has more than 50 percent domestic market share, and is
geographically concentrated to the regions of Skåne and Kalmar County. While
production is increasing in Skåne, it is decreasing in Kalmar County. In this report, which
is started by a description of the business area, a project with the overall goal to
contribute to more competitive onion cultivation in Sweden is described. The aim of the
investigation has been to find factors in the cultivation, harvest or storage of onion, which
could give explanations to the quality problems and wastage of the product, and to
investigate the difference between different growers.
In this investigation a compilation has been performed of the delivery data and
wastage data to a producer organization, with different types of onion quality defects,
during five seasons; from 2004/2005 to 2008/2009. Further, a selection of growers has
been interviewed about cultivation, handling and storage praxis, as well as their view of
business enterprise and development.
The results show that the losses of both yellow and red onion due to different types of
quality defects were extensive, especially for red onion. Based on total amount of
delivered onion for all growers during five seasons, the percent of discarded onions
varied between 11.4 and 15.8% for yellow onion, and between 16.7 and 29.7% for red
onion. The largest losses were due to the categories diseased/rotten/soggy/moldy
(32.7/37.7% for yellow and red onion resp.), naked/thin peel (24.3/25.2%), and
cracked/defect peel/other defect (16.1/15.0%). Some of the quality defects were
dependent on the time of delivery, and had increased during storage. Both for yellow and
red onion, mainly the categories diseased/rotten/soggy/moldy and soft/buckled increased
during storage.
There was a difference in percentage of discarded onion between the different
growers, and the percentage yellow/red onion varied between 11.5/21.8% and
22.2/35.9% for the individual grower in average during the five investigated seasons. The
percentage of discarded onion also varied for each grower between the seasons. Also
within a season the variation between growers was large, and for the season 2008/2009
the losses varied between 5.7% to 20.5% for yellow onion, and 14.3 to 36.9% for red
onion between the individual growers. There was a large difference in yield of both
yellow and red onion between the different growers, and the highest yield was 2-3 times
higher than the lowest. In general over the five seasons, no correlation could be found
between the total production for the individual grower, and the extent of quality losses.
The interviews of the growers showed that the praxis of cultivation, handling and
storage varied between growers. Choice of onion variety, types of fertilizers, amount of
fertilizers, percentage of onion tops that have fallen over at harvest, handling at harvest,
drying/curing after harvest, and storage conditions and facilities differed between the
growers. Recommended praxis does not seem to be followed by some of the growers, or
alternatively the recommendations are unclear.
At the interviews about business enterprise and development, it was shown that the
grower’s advisors and grower colleagues were important sources of inspiration. The
growers’ producer organization was also for most growers a source of inspiration, but not
courses or customers. The main obstacles for development mentioned were negative
pricing and profitability mentioned, along with shortage of land and difficulties with crop
rotation.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2011
Number:2011:45
Number of Pages:50
Place of Publication:Alnarp
Publisher:SLU
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Tillväxt Trädgård
Z - SLU - Library > Odla mera
ISBN for printed version:978-91-86373-96-2
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:F Plant production > F01 Crop husbandry
H Protection of plants and stored products > H20 Plant diseases
J Handling, transport, storage and protection of agricultural products > J11 Handling, transport, storage and protection of plant products
Q Food science > Q04 Food composition
X Agricola extesions > X70 Economics and management
Subjects:Obsolete subject words > SOCIAL SCIENCES > Business and economics > Business studies
Obsolete subject words > NATURAL SCIENCES > Biology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Horticulture
Agrovoc terms:onions, domestic trade, food quality, growth, plant diseases, producer organizations, intterviews
Keywords:Lökodling, Produktkvalitet lök, Företagsstyrning lökproduktion , Konkurrenskraft lök
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-844
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-844
ID Code:9397
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
Deposited By: Lena Ekelund
Deposited On:29 Jan 2013 12:13
Metadata Last Modified:16 Oct 2015 04:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits