Home About Browse Search
Svenska


Miljövärdering av utemiljöer

metodbeskrivning för EcoEffect Ute

Myhr, Ulla (2007). Miljövärdering av utemiljöer. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 2007:2
[Report]

[img] PDF
5MB

Abstract

Ett av fem delområden i miljövärderingsmetoden för bebyggelse, EcoEffect, ärv miljöbedömning av utemiljöer. Verktyget kallas EcoEffect Ute. Övriga delområden som värderas är energi, material, innemiljö och livscykelkostnader. Utemiljöbedömningen
är tillsammans med innemiljövärderingen en värdering av
intern miljöpåverkan, det vill säga den påverkan som sker här och nu. Effekter som uppkommer av flöden av energi eller material genom fastigheten, till exempel bränsleförbrukning, är exempel på extern miljöpåverkan. Det värderas i delområdena energi och material. Det femte området, livscykelkostnader, är ett sätt att visa miljörelaterade kostnader, det vill säga kostnader som är direkt bundna till aktiviteter som innebär miljöpåverkan i det långa perspektivet. Syftet med verktyget är att ge underlag för beslut och jämförelser; att upplysa aktörer,
köpare, förvaltare och boende; samt att formulera och utvärdera miljömål.
EcoEffect Ute försöker kvantifiera risken för att människor som vistas på fastigheten ska påverkas negativt av förhållandena i utemiljön. I EcoEffect Ute värderas egenskaper och tillstånd, förhållanden i den fysiska miljön som kan ha betydelse för människors hälsa. Det kallas skyddsobjekt och all värdering sker med påverkan på människors hälsa som bedömningsgrund.
I utemiljön påverkas människor på ett flertal sätt och påverkan kommer både utifrån och uppstår inom fastigheten. Fastighetens läge och omgivningar bestämmer hur utsatt en plats är för exempelvis luftföroreningar och buller. Det
är påverkan utifrån. Fördelningen mellan sol och skugga samt blåsighet bestäms främst av hur fastigheten är utformad. Det är exempel på påverkan som uppstår inom fastigheten. Bedömningen är möjlig att genomföra både för befintlig fastighet och för planerad fastighet. När en befintlig fastighet ska värderas ingår en enkät till brukare, besiktning, beräkningar och ett fåtal provtagningar
och mätningar. För en planerad fastighet ligger främst bygghandlingarna till grund för värderingen.
Följande utemiljöfaktorer bedöms i EcoEffect Ute: luftkvalitet, närklimat, ljudförhållanden, elmiljö, föroreningar, biologisk mångfald, markförhållanden och
dagvattenavledning. Värderingen är hierarkiskt uppbyggd och utemiljöfaktorena kan innefatta flera underfaktorer. Den lägsta nivån i hierarkin består av de mätbara parametrarna som bedöms och tilldelas ett belastningsvärde. Skalan
sträcker sig mellan 0 och 3. Belastningsvärde 0 innebär försumbar risk för påverkan och belastningsvärde 3 innebär större risk än normalt för påverkan. Belastningsvärde
2 motsvarar normal risk, praxisvärde eller gränsvärde som myndighet har fastställt. Resultatet kan presenteras på olika sätt, aggregerat, det vill säga sammanviktat
eller varje parameter för sig då resultatet kan presenteras i detalj som till exempel ett staplediagram. Det är också möjligt att presentera olika nyckeltal med en värdering.

Authors/Creators:Myhr, Ulla
Title:Miljövärdering av utemiljöer
Subtitle:metodbeskrivning för EcoEffect Ute
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

One of five areas in EcoEffect, an environmental assessment method for buildings, is called EcoEffect Outdoors. The other four areas are energy use, material use, indoor environment and life cycle costs. The assessment of outdoor
and indoor environments deals with internal impacts; that is impacts here and now. Impacts deriving from energy use or material use in outdoor areas causing impact on other places are examples of external environmental impacts.
The fifth area, lifecycle costs, is a way of reflecting environmental-related costs that are directly tied to activities that entail environmental impact in a long term perspective. The purpose of the tool is to provide data for decisions and comparisons; to inform actors, purchasers, managers, residents and others; and to formulate and evaluate environmental goals.
EcoEffect Outdoors aims to quantify heath risk for people that stay in the outdoor areas of the estate. EcoEffect Outdoor assesses properties, characteristics and conditions in the physical environment which have an impact on human
health. Human health is the overall objective and all the assessment is taking human health as the object of comparison.
People are affected in different ways when they are spending time outdoors. The impacts are originating both from the surroundings of the estate and from the estate itself. Examples of impacts from the surroundings are air pollution and noise. Examples of impacts deriving from the design of the property are distribution of sun and shade and windiness. The tool is developed for both future developments and existing estates. When an existing estate is assessed a questionnaire to the dwellers is used, visual inspection, some calculations and a few tests and measurements. Future developments are assessed on the base of drawings and other building documents.
Following outdoor factors are assessed in EcoEffect utdoors: air quality, close climate situation, sound conditions, electric environment, pollutants, biodiversity,
soil conditions and storm water control. The assessment is hierarchal and the outdoor factors can be composed by several sub factors. The lowest level in the hierarchy is the measurable parameters that are assessed and assigned
an environmental load value. The scale is reaching from 0 to 3. The load value 0 stands for a negligible risk for impact and load value 3 is implying a larger risk than normal for impact on human health. The load value 2 corresponds to normal risk, praxis or a threshold value established by the government.
The result can be presented in different ways, aggregated or the single parameters one by one in a bar graph. It is also possible to present different key ratios with the assessment.

Series Name/Journal:Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU)
Year of publishing :2007
Number:2007:2
Number of Pages:110
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Inst. för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-85735-01-3
ISSN:1654-0565
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Landscape planning
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Landscape planning > Landscape architecture
Agrovoc terms:environmental impact assessment, environmental impact, environmental factors, evaluation, energy, utilization costs, buildings, households
Keywords:Miljövärdering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-854
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-854
ID Code:9417
Faculty:NL - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences (until 2013)
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
External funders:FORMAS
Deposited By: Informatör Anni Hoffrén
Deposited On:07 Feb 2013 09:36
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits