Home About Browse Search
Svenska


Analys av fosforflöden i Sverige

Linderholm, Kersti and Mattsson, Jan Erik (2013). Analys av fosforflöden i Sverige. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:5
[Report]

[img] PDF
976kB

Abstract

Fosforflöden till och från svenskt jordbruk och livsmedelskedja kring åren 2010- 2011 har kartlagts
och kvantifierats. Även signifikanta fosforflöden inom andra sektorer har identifierats.
Inflöden av fosfor utgörs av import av mineralgödsel och andra gödselmedel, atmosfärisk
deposition samt import av livsmedel och fodermedel. Interna flöden i form av avfall och biprodukter
från slakt, livsmedelsindustri och etanolframställning har beskrivits. Utflöden av fosfor
utgörs av export av jordbruksprodukter, produkter till katt- och hundfoder, förluster till mark eller
vatten samt avfall där fosforn inte återanvänds inom jordbruksproduktion.
Svensk jordbruksmark hade en årlig nettoinförsel av cirka 10 600 ton fosfor motsvarande 3,2 kg
fosfor per hektar. Den totala importen av fosfor i livsmedel och foder var större än importen av
fosfor i gödselmedel. Trots stränga regler om krav på tillgång till mark att använda stallgödseln på,
så ackumuleras fosfor i jorden vid gårdar med högre djurtäthet. Ekologiska gårdar är inget
undantag. Mängden fosfor i stallgödsel överskrider vida mängden fosfor som importeras i mineralgödsel.
Fosforflöden inom industrin finns främst inom massa- och pappersindustrin samt inom stålindustrin.
Importerad kol och koks innehåller också fosfor. Betydande mängder fosfor återfinns i
aska samt slagg från stålindustrin och slam från pappers- och massaindustrin.
Oönskade ämnen som följer fosforflödet, främst kadmium, har kartlagts i den mån analyser har
funnits. Information om kadmiumflöden finns främst kring avloppsslam och mineralgödsel. Det
slam som används som gödsel i Sverige har betydligt lägre mängd kadmium per kg fosfor än den
genomsnittliga mineralgödseln som används utanför Skandinavien. Kontrollen av kadmium i
importerat livsmedel och foder är bristfällig.

Authors/Creators:Linderholm, Kersti and Mattsson, Jan Erik
Title:Analys av fosforflöden i Sverige
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Phosphorus flows to and from Swedish agriculture and food chain around the years 2010 – 2011, as
well as significant phosphorus flows in other sectors, have been identified and quantified.
Inflows of phosphorus consist of the import of mineral fertilizers and other fertilizers,
atmospheric deposition, and imports of food and feed. Internal flows in the form of waste and byproducts
from slaughter, food processing and ethanol production have been described. Outflows of
phosphorus consist of exports of agricultural products to cat and dog food, losses to soil or water,
and waste, where phosphorus is not re-used in agricultural production.
Swedish agricultural land had an annual net import of about 10,600 tonnes of phosphorus
corresponding to 3.2 kg phosphorous per hectare. Total imports of phosphorus in food and feed
exceed imports of phosphorus in fertilizers. Despite strict regulations on requirements for access to
land using manure on, phosphorus was accumulated in the soil at the farms with higher stocking
density. Organic farms are no exception. The amount of phosphorus in manure greatly exceeds the
amount of phosphorus in imported mineral fertilizer.
Phosphorus flows in industry are mainly in the pulp and paper industry and the steel industry.
Imported coal and coke also contains phosphorus. Significant amounts of phosphorus are found in
ash and slag from the steel industry and in sludge from the pulp and paper industry.
Unwanted substances that follows phosphorus flows, mainly cadmium, has been mapped to
some extent. Information on cadmium flows are mainly around sewage sludge and mineral
fertilizer. The sludge used as fertilizer in Sweden has significantly lower amounts of cadmium per
kg of phosphorus than the average mineral fertilizer used outside Scandinavia. The control of
cadmium in imported food and feed to Sweden is insufficient.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :February 2013
Number:2013:5
Number of Pages:46
Place of Publication:Alnarp, Sverige
Publisher:Institutionen för biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Eutrophication
SLU - Agricultural Sciences for Global Development > Scale issues in relation to food security and poverty alleviation
ISBN for printed version:978-91-87117-35-0
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P31 Soil surveys and mapping
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agrovoc terms:phosphorus, phosphate fertilizer, farmyard manure, cycling, foods, plant production, sweden
Keywords:fosfor, flödesanalys, Sverige, jordbruk, livsmedel, kadmium
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-865
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-865
ID Code:9439
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
External funders:Swedish Environmental Protection Agency
Deposited By: Docent Jan Erik Mattsson
Deposited On:11 Feb 2013 09:58
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits