Home About Browse Search
Svenska


Tomarps trädgård och dess vattenanläggningar

ett tvärvetenskapligt trädgårdshistoriskt projekt

Jakobsson, Anna and Persson, Boel and Biwall, Anders and Jansen, Jane and Trinks, Immo and Andréasson, Anna (2012). Tomarps trädgård och dess vattenanläggningar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:1
[Report]

[img] PDF
21MB

Abstract

Rapporten utgör ett reslutat av ett partnerskapsprojekt inom Movium Partnerskap, som pågått mellan maj och dec 2011. Projektansvarig har varit Anna Jakobsson, SLU Alnarp. Projektet har finansierats av många olika aktörer, framför allt Movium Partnerskap med Statens Fastighetsverk och Åstorps kommun som huvudpartners, men även med bidrag från Kvidinge sockens Hembygdsförening och Intresseföreningen Tomarps Kungsgårds vänner. Resultaten presenterades på Tomarp 30 januari 2012.

Arbetet har bestått av tre olika steg:
En arkiv- kart- och litteraturstudie om/av Tomarps vattenanläggningar som helhet.
En georadarundersökning av beteshagen (en del av Stora Trädgården).
En trädgårdsarkeologisk analys baserad på de båda första studierna.

I juni inventerades först Stora Trädgårdens/beteshagens växtlighet (av Boel Persson och Anna Jakobsson) och den visade att hela området var mer eller mindre fuktigt. När inventeringen var klar slåttrades ytan i början av juli. Allt hö togs bort för att få en jämn yta och därefter genomfördes undersökningen av Anders Biwall och Jane Jansen på RAÄs arkeologiska uppdragsverksamhet, i två dagar i juli 2011. Från maj och fram till september/november 2011 genomfördes arkiv-, kart- och litteraturstudien av Boel Persson, SLU Alnarp. När georadarmätningens resultat var sammanställda av Anders Biwall utfördes en trädgårdsarkeologisk analys av arkeologen Anna Andréasson på ArchaeoGarden. Sammandrag av alla delstudier går att läsa i rapportens förord.

Arkiv- kart och litteraturstudien visar att antalet dammar över hela egendomen var som flest 26 stycken i slutet av 1600-talet och flera av dem var fiskdammar innehållande karp och ruda. Det går inte att spåra exakt var dammarna har legat i Stora Trädgården utifrån arkiven och kartorna, men på andra platser i anläggningen går dammar att hitta i kartmaterial och i illustrationer, som t ex dammarna söder om mangårdsbyggnaden och olika dammar i landskapet utanför själva trädgården. Dammarna har haft en fiskodlingsfunktion, men sannolikt inte till avsalu utan snarare för självhushållning. De verkar även ha haft en prydnadsfunktion i trädgården, förutom den praktiska funktionen att de dränerade trädgården från vatten så den gick att plantera. De sista dammarna i Stora Trädgården lades igen i slutet av 1800-talet. De förändringar som gjordes, utfördes i samband med byte av boställesinnehavare, vilka var många under perioden 1660-1880-talet.

Konstruktionen och djupet på dammarna går inte att spåra i arkiven, mer än att några av dem varit stensatta. Men det finns avbildningar från mönsterböcker under 1800-talet, tillexempel Kungliga patriotiska sällskapets hushållningsjournal, som kan utgöra en ledtråd till konstruktionen.De två dammar som finns kvar söder om huvudbyggnaden är från slutet av 1600-talet och var stensatta senast i mitten av 1700-talet.

Undersökningen med georadar visar ett flertal strukturer på olika djup i Stora Trädgården på Tomarp. Strukturerna har bland annat tolkats till att utgöra dammar, trädgårdsgångar, murar och dräneringskanaler. Det är också möjligt att se hur mycket jord som lagts på under olika tidsperioder.

Resultatet av undersökningen med georadar kompletterar arkiv- och kartstudierna och samspelar/bekräftar vegetationsinventeringen så till vida att ett par ytor med konstaterade dammstrukturer är bevuxna av fuktälskande växter. De ytor med strukturer som visar dränering stämmer också med vegetationsinventeringen, där dräneringar syns leda ifrån ytorna med extra fuktälskande växter.

I en vidare tolkning av Tomarps trädgårdars historia hade resultaten från arkivstudierna, vegetationsinventeringen och georadarundersökningen inte kunnat stå var för sig. Projektet har visat att de verkligen kompletterar varandra. I fortsatta undersökningar kommer både georadarundersökningen och arkivstudierna vara viktiga för att veta var det är lämpligt att eventuellt utföra arkeologiska ut- eller provgrävningar på Tomarp.

Projektet kan ses som en liten del av Tomarps trädgårdshistoriska pussel. Många bitar väntar på att bli upptäckta och andra bitar väntar på att passas in. En arkeologisk undersökning av olika punkter i Stora Trädgården är kanske en bit som står på tur men i skri-vande stund är det oklart när den biten kan prövas. Tills dess finns dokumenten sammanställda och lämningarna under mark ligger kvar, som vittnesmål om Tomarps trädgårdar och dess vattenanläggningar.

Authors/Creators:Jakobsson, Anna and Persson, Boel and Biwall, Anders and Jansen, Jane and Trinks, Immo and Andréasson, Anna
Title:Tomarps trädgård och dess vattenanläggningar
Subtitle:ett tvärvetenskapligt trädgårdshistoriskt projekt
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Tomarp’s garden has, and has had, many water features such as fish ponds. Those ponds were made and placed in the garden both for the value of fresh fish in the household but also as part of the garden’s aesthetics. As a continued collaboration between SLU, Åstorp council, The National Property Board and Tomarp’s Kungsgård, this project was carried out in 2011, with the purpose of being one of many projects to come, dealing with Tomarp’s garden. The two main objectives are multidisciplinarity and methodological development. The disciplines and methods involved are mainly landscape architecture and archaeology, garden history, archive studies, field studies, map overlays, ground penetrating radar technology and archaeological analysis of data. The project was financed by Movium Partnerskap, Åstorp council, The National Property Board (SFV), Tomarps kungsgårds vänner and Kvidinge sockens hembygdsförening and it was carried out in three main parts, in almost chronological order:

1) An archive, map and literature study about the water features in Tomarp garden as a whole, between May and September/November 2011 by Boel Persson at SLU Alnarp.
2) A survey with ground penetrating radar in the pasture (the former 'Great Gar-den'/Stora trädgården), two days in July 2011, by Jane Jansen and Anders Biwall from the archaeological assignment operation at The Swedish National Heritage Board (RAÄ).
3) A garden archaeological analysis, based on the first two studies, between july and September/November by Anna Andréasson at ArchaeoGarden.

The archive, map and literature study showed that the highest number of ponds, in the garden and out in the landscape of Tomarp, were 26 in the end of the 1600s. Many of them were fishponds. The exact placement of all the ponds cannot be found in the maps or in the archive material, but some of them can be traced, for example the ponds south of the main building and out in the landscape. Many of those ponds still exist today. The construction of the ponds was not found in the archives either, but there are illustrations that show how they might have been constructed.

This first part of the study also showed that the area which was surveyed with ground penetrating radar, the 'Great Garden'/Stora Trädgården, has had 18 square or rectangular sections at the most. It also had and an outer shape that stayed almost the same between the 1660s and the 1880s. The sections were planted with gooseberry, currant and fruit trees such as pear, apple, cherry and plum. It is uncertain which sections were ponds or if the sections included both berry bushes, fruit trees and ponds at the same time. The garden was fenced in, with stone or wood in different periods. At one point canals were made in the eastern and western side of the 'Great Garden'. The ponds in the 'Great Garden' varied in number over the years and the last pond was covered during the late 1800s.

In June 2011 the vegetation was surveyed and the species were determined in the area where the examination with ground penetrating radar should be performed. The vegetation survey showed that the area was more or less damp and that certain characteristic plants could be pointed out for different areas in the 'Great Garden'. After the vegetation survey, the whole area was hayed and the hay was removed to prepare for the ground penetrating radar survey.

The ground penetrating radar measured structures in the ground up to 2,5 metres below surface. This radar technique has been improved a lot during the last 10 years and the measuring distances have been shortened which leads to a greater certainty and a greater probability of finding even the smallest structures in a garden. An aerial photo could not have shown the same details, since the aerial photo can not show structures that deep, even at a dry season.

Several structures were found at different depths in the ’Great Garden’. Those structures were interpreted as ponds, garden paths, walls and drainage canals. Through the radar survey the earth laid out in the garden during different periods can be measured if that kind of data is needed in the future. All the results from the ground penetrating radar make a complement to, and confirm, the vegetation survey. In the areas with more water-loving plants the ground penetrating radar showed pond structures. The drainage structures also seem to lead away from the areas where the water-loving plants thrive.

The ponds found with ground penetrating radar are placed at almost the same distances as in the illustration of the garden made by Burman during the 1680s. The canals, described in the archive material were not found by the radar device, but they might lie just outside the researched area. A pond that has been filled out in the past is more likely to be visible in the radar results than one that has been left and just caved in and grown over with vegetation. Therefore the number of ponds in reality could have been higher than the number of ponds shown in the radar results. An archaeological excavation would give a clearer image of the placements and the construction of the ponds.

Even the placement of the fruit trees in the garden would probably become clearer with excavations. The exact placement was not obvious in the archive material and planting holes for trees have not been found, in the ground penetrating radar results, despite that the whole area was planted with fruit trees. Other plantings could also become clearer if other archaeological methods were used in combination with excavation and visual examination, such as pollen and seed analysis.

In the further interpretation of the garden’s history, shape and contents, the archive studies, the vegetation survey or the ground penetrating radar results could not stand for themselves. This project shows that those methods and results combined make the interpretation easier and wider. In the continuous research on Tomarp’s garden, the ground penetrating radar results and the archive studies are equally important when it comes to defining how to continue working with Tomarp’s garden, for example by excavating parts of the 'Great Garden' were we know there used to be ponds, taking samples of earth lay-ers and analyse plant remains such as seeds.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2012
Number:2012:1
Number of Pages:197
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Område Landskapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-87117-00-8
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Additional Information:This report is part of: Andréasson, Anna, Gräslund Berg, Elisabeth, Heimdahl, Jens, Jakobsson, Anna, Larsson, Inger & Persson, Erik (red.) 2014). Källor till trädgårdsodlingens historia [Elektronisk resurs] : fyra tvärvetenskapliga seminarier 2010–2013 arrangerade av Nordiskt nätverk för trädgårdens arkeologi och arkeobotanik (NTAA) = Sources to the history of gardening : four interdisciplinary seminars 2010–2013 arranged by the nordic network for the archaeology and archaeobotany of gardening (NTAA). Alnarp: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2717
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:Obsolete subject words > HUMANITIES and RELIGION > Other humanities and religion
Obsolete subject words > TECHNOLOGY > Other technology
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Landscape planning > Landscape architecture
Obsolete subject words > INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS > Water in nature and society
Obsolete subject words > INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS > Cultural heritage and cultural production
Obsolete subject words > HUMANITIES and RELIGION > History and philosophy ResearchSubjectCategories > Archaeology ResearchSubjectCategories > Archaeology
Obsolete subject words > HUMANITIES and RELIGION > History and philosophy ResearchSubjectCategories > History ResearchSubjectCategories > History
Obsolete subject words > HUMANITIES and RELIGION > History and philosophy ResearchSubjectCategories > History ResearchSubjectCategories > Economic history
Obsolete subject words > HUMANITIES and RELIGION > History and philosophy ResearchSubjectCategories > History ResearchSubjectCategories > Technology and culture
Obsolete subject words > HUMANITIES and RELIGION > History and philosophy ResearchSubjectCategories > History ResearchSubjectCategories > Agricultural history
Agrovoc terms:landscaping , gardens, ponds, cultural values, archives, history
Keywords:trädgårdshistoria, georadar, trädgårdsarkeologi, Skåne, Tomarp, arkivstudier, vattenanläggningar, trädgårdskonst, fiskdammar, Movium Partnerskap, ground penetrating radar, garden history, garden archaeology, Scania, Tomarp, archive studies, water features, fishponds
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1233
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1233
ID Code:9461
Faculty:LTJ - Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
External funders:National Property Board
Deposited By: Anna Jakobsson
Deposited On:12 Apr 2013 11:01
Metadata Last Modified:27 Dec 2016 09:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits