Home About Browse Search
Svenska


Efterredskap till plog för jämnare uppkomst i sockerbetor

Holm, Lena and Gunnarsson, Anita and Rydberg, Tomas (2013). Efterredskap till plog för jämnare uppkomst i sockerbetor. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:22
[Report]

[img] PDF
11MB

Abstract

Team 20/20 är en deltagardriven forskningsgrupp som tillämpat PLA- metodologi (Participatory Learning and Action) som forskningsredskap sedan 2003. I ett led att nå deras långsiktiga mål med en perfekt såbädd och etablering av sockerbetor med en tung bearbetning och en såbäddsharvning (benämnt 1+1-konceptet), önskade gruppen vidareutveckla samt prova efterredskap till plog. Lantbrukarna på försöksgårdarna, som alla är deltagare i Team 20/20, (12-28 % lerhalt, vilket täcker in minst 50 % av lerhalterna för landets betodling) bedömer att höstharvning, förutom att det ger en extra överfart, ger oönskade körspår. De vanliga tiltpackarna som finns på marknaden innebär en risk, på dessa jordar, att skapa en alltför tät jord bl.a. med försenad upptorkning som konsekvens. Det primära funktionskravet på efterredskapet är att jämna ut jorden på hösten så att det inte blir djupa hålor i jorden (hargömmor), vilka senare fylls igen med torr jord vid vårharvning och därmed leder till en senare uppkomst (resulterar i s.k. pellar). En väl utförd höstutjämning är avgörande för ett toppresultat vid såbäddsberedningen eftersom många harvningar på våren, på den aktuella jordtypen, inte helt kan rätta till om jorden är ojämn efter höstbruket.
Idén var att skapa ett efterredskap till plogen med större flexibilitet och som skulle vara kraftfullare än de på marknaden befintliga och inte trycka till jorden såsom tiltpackare gör. En av försöksvärdarna vidareutvecklade därför inom projektet en prototyp, Albom I, som tagits fram i ett utvecklingsprojekt vid Alstedgaard (Nordic Beet Research).
Syftet med vidareutveckling och provning av efterredskapet var (i) att utreda om de provade efterredskapen till plogen gav förbättrad etablering av plantbeståndet utan att försena upptorkningen på våren – utan (delförsök A) eller med (delförsök B) en minskning av antalet vårbruksharvningar från 2 till 1, (ii) att utreda åtgärdernas effekt på tidig tillväxt, (iii) att genom mätningar av markfaktorer finna förklaringar till uppmätta eller uteblivna effekter, (iv) att genom att försöken placeras på olika gårdar (olika jord och väder) undersöka om det fanns samspel mellan behandling och plats (inom år).
Försöken låg på tre platser hos odlare från Team 20/20. Försöken hade tre led med 6 block och 2 varianter (delförsök A och B):
Led 1. Gårdens egen strategi (GES) utan efterredskap
Led 2. Albomharv, version 2 (efterredskap)
Led 3. Wekeas Tilt-Skärare (efterredskap)
I delförsök A utfördes lika många harvningar i alla led på våren. Delförsök B utgjorde ”1+1-konceptet” i led 2 (Albom) och 3 (Tilt-Skär), dvs. där fick bara en harvning göras, vid så optimal tidpunkt som möjligt. Odlarnas egen fingertoppskänsla fick styra antalet harvningar i led 1 (GES). Led 1 (GES) behandlades lika i delförsök A och B.
På alla gårdar, både vid mätning höst och vår, gav Albom jämnast fält (minst skillnad mellan högsta och lägsta punkten på markytan), därefter Tilt-skäraren och störst variation var det i gårdens egen strategi (dvs. där det enbart var plöjt). Detta stämmer väl överens med vad som visuellt kunde iakttas i försöken. Resultat från alla gårdar sammanslaget visar att Albom gav en signifikant jämnare markyta både på hösten och våren, än enbart plöjning. Skillnaderna kunde dock inte återfinnas under växtsäsongen och på plantmaterialet. Detta är dock endast resultat från ett enda års försök, ett år med en extremt torr höst som gav inget eller mycket litet behov av att jämna tiltorna på hösten. För att verkligen kunna utvärdera effekterna av efterredskapen skulle fler års försök behövas. Projektgruppen ser fortfarande en potential i efterredskapet Albom under mer normala år än denna ovanligt torra försökshöst.
Vi fick inte någon signifikant skillnad för varken plantantal, antalet pellar (senare uppkomna betor), andel pellar eller för plantvikt i delförsök B där vi harvat en gång mindre i led med efterredskap. Det skulle kunna tyda på att med hjälp av efterredskap som kopplas på plogen så kan lantbrukaren spara en överfart med harv under det stressiga vårbruket. Avsaknad av signifikanta skillnader mellan plantantal, antal och andel pellar samt plantvikt för led 1, 2 och 3 i delförsök A visar att det detta år, under en mycket torr höst, inte gav någon extra effekt att komplettera den ordinarie bearbetningen med ett efterredskap.
Tre och ett halvt år efter att försöken avslutades är lantbrukaren som byggde Albom version 2 fortfarande mycket nöjd med redskapet och använder det alltid vid plöjning i sin växtodling, utom när det är för vått.

Authors/Creators:Holm, Lena and Gunnarsson, Anita and Rydberg, Tomas
Title:Efterredskap till plog för jämnare uppkomst i sockerbetor
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Team 20/20 is a participatory run research group, which have applied the PLA-methodology (Participatory Learning and Action) as a research tool since 2003. In a step to reach their long-term goal of a perfect seedbed and establishment of sugar-beets with one primary and one secondary tillage (named the 1+1 concept), the group wished to further develop and test plough attachments. The trial farm owners that are all members of Team 20/20, (12-28% clay content, which covers as least 50 % of the clay contents for the sugar-beet production in the country), regard that an autumn harrowing, except from giving one extra pass, gives unwanted tracks. The ordinary furrow presses that exists on the market is risking, on these soils, to create a too dense soil leading to delayed spring drying as one of the consequences. The primary requirement for the function of a plough attachment is to level the soil at autumn to eliminate deep holes in the soil surface that later is filled with dry soil at spring harrowing giving delayed emergence as a consequence. A well done autumn leveling is essential for a top result at seedbed preparation as many harrowing at spring, on the soil in question, cannot fully redress a soil that is uneven from the autumn tillage.
The idea was to create a plough attachment with a larger flexibility and more powerful than the ones existing on the market and that didn´t compact the soil as a furrow press does. One of the field trial hosts, within the project further developed a prototype, Albom I, that had been developed in a project at Alstedgaard (Nordic Beet Research).
The aim of the further development and testing of the plough attachment was (i) to investigate whether the tested plough attachments gave an improved plant establishment without delaying the spring drying - without (A) or with (B) a reduction in the number of spring harrowing from 2 to 1, (ii) to investigate the effect of the measures on early growth, (iii) to find explanations for the effects or non-effects by measurements of soil factors, (iv) to find out whether there are interactions between treatment and location (in years) by placing the experiments at different farms (different soils and weather).
The trials were placed at three places at farmers from Team 20/20. The trails had three treatments with 6 blocks and 2 variants (part experiment A and B):
1. The farms own strategy without plough attachment
2. Albom harrow, version 2 (plough attachment)
3. Wekea furrow cracker (plough attachment)
In part experiment A all treatments were harrowed the same number of times in the spring. Part experiment B followed the 1+1-concept in treatment 2 (Albom) and 3 (furrow cracker), meaning that only one harrowing was allowed, at the most optimal timing possible. The farmers own experience decided the number of harrowing in treatment 1 (the farms own strategy). Treatment 1 was treated the same in part experiment A and B.
At all farms, both when measuring at autumn and spring, Albom gave the most leveled field (the smallest difference between the highest and lowest point of the soil surface), followed by the Wekea furrow cracker and greatest variation were withheld with the farms own strategy (which had only been ploughed). This line up well with what was visually recorded in the field. Results from all farms put together, shows that Albom gave a significantly more even soil surface both at autumn and spring, compared to only ploughing. The differences could, however, not be seen during the crop season and at the plant material. This is, however, only results from one single year of trials, a year with an extremely dry autumn that gave no or a very small need of leveling the furrows at autumn. To really evaluate the effects of the plough attachment, more years of trials would be needed. The project group still sees a potential in the plough attachment Albom during more normal years than this unusually dry autumn when the experiments were conducted.
We didn´t get any significant difference in the number of plants, number or proportion of delayed emerging plants or plant weight in part experiment B where we harrowed one time less in treatments with plough attachments. This could mean that by using a plough attachment the farmer could save one pass during the stressful spring tillage. Lack of significant differences in the number of plants, number or proportion of delayed emerging plants and plant weight in treatment 1, 2 and 3 in part experiment A shows that in this year, with a very dry autumn, there were no effect by complementing the ordinary tillage with a plough attachment.
Three and a half years after the trail was run the farmer that constructed Albom version 2 still is very pleased with the plough attachment and always uses it at ploughing at his farm, except from when it is too wet.

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2013
Number:2013:22
Number of Pages:46
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-87117-53-4
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P30 Soil science and management
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Soil Science
Agrovoc terms:beta vulgaris, sugarbeet, emergence, ploughs, seedbed preparation, rollers, sweden
Keywords:sockerbetor, efterredskap, såbädd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1631
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1631
ID Code:10800
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
External funders:Stiftelsen Lantbruksforskning
Deposited By: Lena Holm
Deposited On:19 Sep 2013 08:37
Metadata Last Modified:04 Aug 2015 01:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits