Home About Browse Search
Svenska


Rödingen i Rostujávri

en konkurrens- och klimatstyrd naturresurs som gäckar sportfisket

Hammar, Johan and Greer, Ron B. (2013). Rödingen i Rostujávri. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 14
[Report]

[img] PDF (Aqua reports 2013:14)
3MB

Abstract

Sveriges nordligaste rödingvatten av betydelse, Rostujávri (Råstojaure), har under drygt ett halvt sekel utgjort ett av landets i särklass förnämsta sportfiskeområden för storvuxen röding och harr. Sjön är 3 531 hektar stor, grund, och avvattnas både västerut till Atlanten och österut till Bottenviken.

I mitten av 1960-talet konstaterades redan i de kommersiella fångsterna och en serie provfisken att sjöns fisksamhälle hade skiftat över från dominans av röding till dominans av harr. I augusti 2003 resulterade ett standardiserat provfiske med översiktsnät i en fångst bestående av 80,2 % harr, 12,3 % öring, 4,9 % lake men bara 2,6 % röding mätt i vikt. Både yrkesfiske och tidigt sportfiske riktat mot röding tycks ha bidragit till ett skifte i balansen av fiskarter, men rödingens åldersstruktur antydde även ett klimatstyrt säsongsbetonat habitatskifte. Analys av fiskbeståndens demografi, tillväxt, näringsval och parasiter avslöjade ett fisksamhälle som dominerades ekologiskt och numerärt av snabbväxande bottenlevande harr, kraftigt gynnad av ökad sommartemperatur i norra Sverige, och en serie upprepade rika årsklasser under år med låg nederbörd och varma somrar. Medan storvuxen harr, lake och öring övergick från en diet av bottendjur till fisk, uppvisade resterna av ett ungt och småvuxet rödingbestånd en näringsnisch begränsad till djurplankton i ett mycket snävt, pelagiskt livsutrymme.

Eftersom inga könsmogna rödingar fångades i mitten av augusti antogs vuxna rödingar ha undflytt förhöjda vattentemperaturer, konkurrens och predation från andra värmegynnade fiskarter genom att vandra nedströms. Prover från samernas isfiske med nät i maj 2004 avslöjade att de i augusti 2003 saknade åldersgrupperna av röding åter fanns på plats i Rostujávri våren därpå. Otoliterna som utnyttjas för ålderanalyserna uppvisade fr.o.m. den tredje sommaren mönster av minskad tillväxt vilket tolkats som korresponderande tecken på habitatskiften till en miljö med lägre temperatur. Sannolikt har ökad temperatur gynnat harrbeståndet och intensifierat konkurrensen mellan harr och röding vilket lett till både kortsiktiga och långsiktiga svårigheter för rödingbeståndet. Den inledande studien föreslår därför ytterligare undersökningar i sjön såväl som nedströms i utloppen under andra perioder på året.

Authors/Creators:Hammar, Johan and Greer, Ron B.
Title:Rödingen i Rostujávri
Subtitle:en konkurrens- och klimatstyrd naturresurs som gäckar sportfisket
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Sweden’s northernmost char lake of significance, Rostujávri (Råstojaure), has for more than half a century, been regarded as one of the national prime sport fishery sites for large sized Arctic char (Salvelinus alpinus) and grayling (Thymallus thymallus). The lake is 3.531 hectare and very shallow, draining both west into the Atlantic and east into the Bal-tic Sea.

Already, in the mid 1960s, a complete shift from dominance of Arctic char to domi-nance of grayling was observed in the commercial fishery and during repeated test fishing efforts. In August 2003 standardised gillnetting with multi-mesh sized experimental gillnets using the Nordic protocol, indicated a fish biomass consisting of 80.2 % grayling, 12.3 % brown trout (Salmo trutta), 4.9 % burbot (Lota lota) and only 2.6 % Arctic char measured in terms of weight.

Gillnet fisheries and angling focusing on Arctic char seems to have contributed to a long term shift in the species balance, with the age structure of the Arctic char also indicating a climate induced short term shift in its habitat use. Comprehensive analyses of demography, growth, diet and parasites of the four fish species revealed concordant evidence of a fish community dominated ecologically and numerically of fast growing benthic grayling, boosted by an increase in summer air temperature for northern Sweden, and also repeated rich year class production during years with record low precipitation and high summer temperatures. Whereas large-sized burbot, grayling and trout had shifted from benthos to piscivory, the remains of a population of young and small-sized Arctic char demonstrated a compressed dietary niche of zoo-plankton in the narrow pelagic habitat.

As no sexually mature char were caught in the lake in mid August, a temporary down stream migratory escape from increasing water temperature, inter-specific competition and predation is suggested. Samples from the Sámi ice fishery in May 2004 revealed the missing size- and age groups of Arctic char in August 2003 to have returned to the lake the next spring. Their otoliths, which were used for age analyses, also demonstrated yearly check-marks from reduced growth from the third summer, indicating corresponding habitat shifts into environments with lower temperature. Thermal enhancement has most likely favoured the grayling population intensifying the inter-specific interactions between grayling and Arctic char, causing both long-term and short-term shortcomings for the latter population. The report suggests further sampling during other seasons.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :30 September 2013
Number:14
Number of Pages:59
Place of Publication:Drottningholm
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-9157-6
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Climate Research
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Zoology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Behavioural Sciences Biology
Agrovoc terms:Arctic char, Grayling, Climate change, Angling
Keywords:Röding, Harr, Konkurrens, Klimatförändring, Sportfiske, Arctic char, Grayling, Competition, Climate change, Angling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1754
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-1754
ID Code:10868
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
External funders:Agria and Swedish Agency for Marine and Water Management and Lainiovuoma Jakt och Fiske
Deposited By: Ph.D. Johan Hammar
Deposited On:14 Jan 2014 15:33
Metadata Last Modified:17 May 2015 14:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits