Home About Browse Search
Svenska


Mellanskarven i Roxen

förändringar i fisksamhället och mellanskarvens (Phalacrocorax carbo sinensis) föda

Boström, Maria and Öhman, Kristin (2014). Mellanskarven i Roxen. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2014:10
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Strax norr om Linköping, i Östergötlands län, ligger sjön Roxen (58°30'38"N 15°40'45"E). Roxen är en fiskrik sjö med god ekologisk status som historiskt sett varit viktig för fiskerinäringen. Fisksamhället i Roxen har emellertid förändrats genom åren, och skarvens predation har utpekats som en av orsakerna. De första mellanskarvarna (Phalacrocorax carbo sinensis) började häcka i Roxen 1992 och populationen ökade snabbt i antal varpå yrkesfiskets fångster också minskade. I de kommersiella fångsterna och provfisken har det konstaterats att fisksamhället har skiftat mot en dominans av karpfiskar och individer av mindre storlekar. Både övergödning och yrkesfiske tycks ha bidragit till detta skifte, men under senare tid, baserat på provfiskena sedan 2001, har även andelen små fiskindivider minskat i antal. Genom att undersöka skarvens födoval under 2013 kunde det konstateras att de mindre storlekarna av abborre (Perca fluviatilis) och gers (Gymnocephalus cernuus) är de som framför allt äts av skarven, och skarven skulle möjligen kunna vara den huvudsakliga orsaken till att andelen fiskar som uppnår reproduktiv ålder är liten. Av de storlekar på fisk som både skarven och yrkesfisket konkurrerar om identifierades en direkt konkurrens om abborre och foderfisk (diverse karpfiskar i alla storlekar).

Ser man till det totala hållbara uttaget av fisk ur sjön i biomassa (d.v.s. uttaget av en viss mängd fisk i vikt utan att det medför negativa effekter på fisksamhället), baserat på fosforhalter, äter skarven 7.5 kg fisk per hektar, vilket är mer än det rekommenderade uttaget som ligger mellan 3-6 kg per hektar. I jämförelse uppnådde yrkesfisket fångster bara 0.85 kg per hektar.

Historiskt har det skett utsläpp av fisk i sjön för att förbättra bestånden. Genom att märka fisk som släpps ut i sjön och leta efter märken i skarvkolonier kunde en dödlighet på utsläppt fisk i sjön på över 10 % på gös (Sander lucioperca) konstateras från skarv. Dödligheten på abborre var 8 % och på ål (Anguilla anguilla) 3 %. Så länge skarvpredationen är över det rekommenderade uttaget av fisk ur sjön bör man kanske diskutera effektiviteten på gösutsättningarna som förvaltningsmetod för att få tillbaka ett hållbart gösbestånd.

I och med att fosforhalterna i sjön har sänkts, och därmed övergödningen minskat, och fiskets fångster är små (på grund av fiskerestriktioner och yrkesfiskets små fångster) föreslås en minskning av födosökande skarvar i sjön till en nivå där skarvpredationen understiger det rekommenderade totala uttaget av fisk ur sjön. Detta för att i framtiden uppnå ett fisksamhälle som ger ett hållbart yrkes- och fritidsfiske.

Authors/Creators:Boström, Maria and Öhman, Kristin
Title:Mellanskarven i Roxen
Subtitle:förändringar i fisksamhället och mellanskarvens (Phalacrocorax carbo sinensis) föda
Alternative abstract:
LanguageAbstract
UNSPECIFIED

Lake Roxen has historically been considered important for both commercial and recreational fisheries. However, the fish community structure has changed and one of the reasons is considered to be cormorant predation. The first Great cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) colony in Roxen established in 1992 and the population increased rapidly in numbers thereafter, whereby commercial fish catches also decreased. Through commercial catches and independent monitoring it has been established that the fish community structure has changed towards a dominance of species from the carp family (Cyprinidae) and fish of smaller size. The causes for this seem to be eutrophication and the commercial fisheries. However, based on the fish catch data from independent monitoring since 2001 there are also signs of decreases in the numbers of fish of smaller sizes. By investigating cormorant diet in 2013 it could be determined that cormorants generally predate on the smaller sizes of perch (Perca fluviatilis) and ruffe (Gymnocephalus cernuus), and that these in fact were the most commonly occurring species in the diet. Hence, cormorant predation can be the main limiting factor for fish not reaching reproductive age. There were also sizes of perch and carp fishes (of all sizes) of which cormorants and the commercial fishery directly competed for.

Cormorant total predation of fish in Roxen was larger than the total sustainable out-take (i.e. an out-take that does not result in negative changes in the fish community), based on phosphorus levels. Cormorants predated on 7.5 kg fish per hectare while the recommended sustainable take 2013 was between 3-6 kg per hectare. In comparison, the commercial fishery takes about 0.85 kg per hectare.

Stocking of fish has historically been a measure to improve fish stocks in the lake. By tagging fish and recover tags in cormorant colonies it was established that the mortality caused by cormorants on stocked pikeperch (Sander lucioperca) was over 10 %. The mortality on perch was more than 8 % and on eel (Anguilla anguilla) only 3 %. It is questionable to continue stocking pikeperch as long as the cormorant predation is over the recommended sustainable out-take from Roxen. Stocking of eel might on the other hand be a good management measure.

As the phosphorous level in the lake has improved, and thus the eutrophication decreased, and the fisheries catch today is low (due to fisheries restrictions and the low commercial take), we suggest a reduction of the number of feeding cormorants in the lake. A reduction towards a level where their predation is less than the recommended sustainable out-take could be the answer for a future sustainable fishery and fish community.

Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :October 2014
Depositing date:3 November 2014
Number:2014:10
Number of Pages:44
Place of Publication:Öregrund
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-9259-7
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:L Animal production > L20 Animal ecology
M Aquatic sciences and fisheries > M40 Aquatic ecology
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Zoology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Behavioural Sciences Biology
Agrovoc terms:cormorants, phalacrocoracidae, predation, fisheries, population dynamics, damage, lakes, sweden
Keywords:mellanskarv, phalacrocorax carbo sinensis, skarv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2203
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-2203
ID Code:11625
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
External funders:Danmarks Tekniske Universitet (DTU AQUA) and LEADER Folkungaland (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) and Roxens Fiskevårdsområdesförening (FVOF) and Sportfiskarnas Fiskevårdsfond and Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Program Sälar och Fiske
Deposited By: Ms Maria Boström
Deposited On:06 Nov 2014 11:25
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 11:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits