Home About Browse Search
Svenska


Rehabilitering av degenererad skog i kärvt klimat

utvärdering av ett 31-årigt experiment på Ätnarova försökspark

Bäckström, Per-ove and Elfving, Björn (2016). Rehabilitering av degenererad skog i kärvt klimat. Ätnarova: (S) > Unit for Field-based Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning) ; 14
[Report]

[img] PDF (Rapport) - Published Version
809kB
[img] PDF (Bildbilaga)
2MB

Abstract

Olika skötselalternativ för en degenererad skog i kärvt klimat (67°N, 460 m.ö.h.) prövades i ett försök som anlades 1983/84 med 32 parceller à 0,1 ha. Det återinventerades hösten 2015. Ursprungsbeståndet var ca 100 år och höll stamvolymen 50 m³sk per hektar med 40 % gran och 60 % glasbjörk. Det växte med ca 1 m³sk per hektar och år under observationsperioden.

Kalhuggning utan föryngringsåtgärder gav rikligt björkuppslag och få granplantor och bedöms på sikt återskapa ursprungsbeståndet. Fröträdsställning av gran gav fler granplantor än “ingen åtgärd” men plantorna växte dåligt. Markberedning under fröträden hade ingen signifikant effekt. Plantering under björkskärm ledde för tall och contorta till mycket höga avgångar och för gran till starkt hämmad plantutveckling. Contortaplantering på kalmark gav snabbväxande träd men höga avgångar och kraftiga snöskador. Tallplantering på kalmark klarade sig bättre och bedöms på sikt utvecklas till växtliga bestånd. Granplantering på kalmark uppvisade god utveckling, särskilt efter kemisk avdödning av björkstubbarna.

Höjdbonitering av planteringarna på kalmark indikerade ståndortsindex på 20–23 m vilket in-nebär boniteter på över 4 m³sk. Rehabiliteringen av det degenererade ursprungsbeståndet ge-nom kalhuggning och plantering ser alltså ut att ha lyckats. Med stöd av observationer också i omgivande försök och bestånd bedöms tallplantering vara det lönsammaste alternativet.

Authors/Creators:Bäckström, Per-ove and Elfving, Björn
Title:Rehabilitering av degenererad skog i kärvt klimat
Subtitle:utvärdering av ett 31-årigt experiment på Ätnarova försökspark
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

Different silvicultural alternatives for treatment of a degenerated forest in harsh climate (67°N, 460 m a.s.l.) were investigated in a field trial established in 1983/84 with 32 parcels à 0.1 ha. The initial stand was about 100 years old and kept the stem volume 50 m³ with 40 % Norway spruce and 60 % downy birch. It grew about 1 m³ per hectare and year in the observation period.

Clearcutting without regeneration measures gave a lot of birch sprouts and few spruce seedlings and was assumed to reshape the initial stand in the long run. Seed trees of spruce gave more spruce seedlings than “no measures” but the seedlings grew slowly. Scarification beneath the seed trees had no significant effect. Planting below birch shelters led for Scots pine and lodgepole pine to very high mortality and for Norway spruce to heavily restricted growth. Planting lodgepole pine after clear-cut gave fast-growing trees but also high mortality and heavy snow damages. Planted Scots pine after clear-cut had a better survival rate and was judged capable to form acceptable stands in the future. Planted spruce after clear-cut developed well, especially after chemical killing of the birch stumps.

Site indices of plantations on clear-cuts were 20–23 m, indicating a potential productivity of above 4 m³. The rehabilitation of the degenerated initial stand by clear-cutting and planting seems thus to be successful. With support of observations also in neighboring trials and stands, planting of Scots pine is supposed to be the most profitable silvicultural alternative.

Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
Year of publishing :2016
Depositing date:29 April 2016
Number:14
Number of Pages:12
Place of Publication:Ätnarova
Publisher:Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K01 Forestry - General aspects
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:forest plantations, natural regeneration, seed treees, growth, forest management, pinus, picea, betula pubescens, gentiales
Keywords:plantering, naturlig föryngring, fröträd, skärmar, kalhyggen, beståndsutveckling, tall, gran, glasbjörk, contorta
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3411
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3411
ID Code:13323
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Unit for Field-based Forest Research
External funders:Future Forests
Deposited By: Ola Langvall
Deposited On:02 May 2016 08:39
Metadata Last Modified:14 Sep 2020 12:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits