Home About Browse Search
Svenska


Samspel i parkförvaltning

om skötselideal och förhållningssätt till biologisk mångfald i tre svenska parkförvaltningar

Bengtsson, Petra N (2010). Samspel i parkförvaltning. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2010:9
ISBN 978-91-576-7486-9
[Doctoral thesis]

[img] PDF
1MB
[img] PDF
20kB

Abstract

Målet med avhandlingen är att bidra till ökad kunskap om hur arbetet i svensk parkförvaltning fungerar. För att förstå den komplexa verklighet som arbetet i parkförvaltning innebär, ställdes följande forskningsfrågor:
Hur ser arbetet i svensk parkförvaltning ut med avseende på samspelet mellan parkarbetare och tjänstemän?
Hur uppfattas biologisk mångfald, relaterat till parkskötsel, av parkförvaltare?
Tre parkförvaltningar har studerats ingående avseende arbetet på de taktiska och operativa nivåerna. Samspelet mellan parkarbetare och tjänstemän med avseende på
skötsel och förhållningssätt till biologisk mångfald har särskilt fokuserats. Aktörer med olika professionella roller har djupintervjuats och följts i arbetet med hjälp av
deltagande observation.
Olika förhållningssätt till parkskötsel identifieras och redovisas som fyra olika skötselideal: det estetiska, det ekonomiska, det ekologiska och det sociala skötselidealet.
En fördjupad studie visar att biologisk mångfald uppfattas som sex olika företeelser. Olikheterna i uppfattningar komplicerar kommunikation om biologisk mångfald och orsakar att frågan hamnar mellan stolarna eller uteblir. Samspelet i
parkförvaltningarna varierar från att man arbetar medvetet med att skapa nya arenor mellan de operativa och de taktiska nivåerna till att det förekommer glapp i kommunikationen, så kallade missing links. Det finns inslag av organisatoriska och kulturella hinder för samspel mellan nivåer respektive mellan park- och natursektorerna.
I parkförvaltningarnas organisationskultur framträder två subkulturer:
den traditionsbärande respektive den nyskapande. Den traditionsbärande kulturen kännetecknas av erfarenhetsbaserad kunskap från mångårig praxis. Den nyskapande kulturen kännetecknas av mer utbildning, ett ifrågasättande av gamla traditioner och ett kreativt tankesätt samt en ny typ av ledarskap som är mer inkluderande liksom ett medarbetarskap som är mer nätverkande och ansvarstagande.
Olika synsätt på biologisk mångfald, skötselideal och kulturer kan betyda att målsättningen för parkskötseln inte alltid är gemensam. Utveckling av parkförvaltning och skapande av långsiktigt hållbara parkmiljöer kräver kompetensutveckling av personalen samt ett utökat samspel inom organisationen med gemensamma mål och visioner.

Authors/Creators:Bengtsson, Petra N
Title:Samspel i parkförvaltning
Subtitle:om skötselideal och förhållningssätt till biologisk mångfald i tre svenska parkförvaltningar
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The objective of this thesis is to contribute to an increased knowledge on work within Swedish park management organisations. To understand the complex reality that work in park management organisations entails the following research questions are addressed: What is work like within Swedish park management organisations with regard to interaction between groundsmen and officials? How is urban biodiversity perceived by park managers in relation to maintenance? Three park management organisations have been studied in-depth with reference to work at the tactical and the operational levels, focusing on interaction between groundsmen and officials regarding maintenance and views on urban biodiversity. Methods used are deep interviews with staff with different professional roles and participating observation of day-to-day work. Different views on maintenance are identified and described as management styles: the aesthetic, the economic, the ecologic and the social management style. A profound study reveals six different views on urban biodiversity. The variety in views makes com¬munication on biodiversity complicated and causes the issue to fall between the cracks or to be overlooked. Interaction between staff in park management organisations varies from intentionally creating new arenas between the operational and the tactical levels to missing links in communication. Sometimes, organisational and cultural obstacles impede interaction between organisational levels and between park and nature sectors. Within the organisational culture of park management organisations two subcultures appear: the traditional and the innovative. The traditional culture is distinguished by experiences from years of practice. The innovative culture is distinguished by higher education, questioning of traditions and creative thinking together with an encom¬passing kind of leadership, staff collaboration, networking and increased responsibility. Divergent views on biodiversity, management styles and cultures may lead to ob¬jectives for park maintenance not always being coherent. Development of park manage¬ment and creation of sustainable urban green spaces require skills development as well as increased interaction, within organisations, working towards coherent objectives and strategies.

Series Name/Journal:Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
Year of publishing :2010
Number:2010:9
Number of Pages:238
Papers/manuscripts:
NumberReferences
ALLMonograph English Summary
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Department of Landscape Management, Design and Construction. Swedish University of Agricultural Sciences
ISBN for printed version:978-91-576-7486-9
ISSN:1652-6880
Language:Swedish
Publication Type:Doctoral thesis
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:Not in use, please see Agris categories
Agrovoc terms:public parks, public gardens, biodiversity, management, organizations, urban areas, public opinion, case studies
Keywords:Urban green space management, maintenance, interaction, collaboration, communication, management style, urban biodiversity, organisational culture, organisational learning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-3037
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-3037
ID Code:2212
Department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Deposited By: Petra N Bengtsson
Deposited On:13 Jan 2010 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits