Home About Browse Search
Svenska


Förslag till miljöindexsystem för naturtypen skog

Fridman, Jonas and Kihlblom, Dag and Söderberg, Ulf (1998). Förslag till miljöindexsystem för naturtypen skog. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 30
[Report]

[img] PDF
4MB

Abstract

Följande rapport behandlar ett förslag till miljöindexsystem för naturtypen skqg. Arbetet har
bedrivits som ett uppdrag åt Statens Naturvårdsverk (SNV) och har utförts av institutionen
för skogstaxering, SLU i Umeå, i samarbete med Dag Kihlblom, skogsstyrelsen.
SNV har i direktiven specificerat fyra olika skyddsområden att beakta vid utformningen av
indexsystemet. Med de fyra skyddsobjekten som grund har delindex beräknats för fyra olika
delområden inom naturtypen skog;
l. skogsmarkens produktionsförmåga
2. Rekreation och estetiska värden
3. Biologisk mångfald
4. Skogen som resurs

Variabier ur riksskogstaxeringens variabeluppsättning har testats och valts för respektive
del område. Valda variabler skall sammantaget spegla tillståndet inom respektive del område.
Dessutom har variablerna valts så att de skall vara enkla att förstå för gemene man, samt inte
uppvisa för stora fluktuationer i tiden. Det senare som indikation på att precisionen i skatt­-
ningen av respektive variabel är tillräckligt hög. För varje delområde har delindex beräknats
som treårsmedelvärden genom att väga samman delområdets indikatorvariabler med
subjektivt valda vikter. Delindex kan sägas vara ett vägt medelvärde av förändringen jämfört
med en femårig basperiod (1983-1987). För respektive delindex har följande
indikatorvariabler använts:
l. skogsmarkens produktionsförmåga
-Andelen gallringsskog med gräs som dominerande markvegetation
-Andelen granar i åldern 61-80 år med mindre än 20% barrförluster
2. Rekreation och estetiska värden
-Antalet träd/ha grövre än 1O cm som kvarlämnats efter slutavverkning
-Andelen plant-, ung-och gallringsskog med ren granskog.
-Virkesförrådet av lövträd
-Andelen hygge över 6 ha
3. Biologisk mångfald
-Andel gallringsskog med mer än 20 % löv
-Antal tallar och lövträd l ha grövre än 30 cm i ung-och gallringsskog
-Andelen gammal skog där inga åtgärder utförts under de senaste 25 åren
-Torra träd/ha grövre än 1O cm på hyggen och i slutavverkningsskog
-Årlig slutavverkningsareal
-Andel skogsmark med slutenhet över 0.4 där sump eller vitmossa är dominerande bottenskilasarter
-Biotopdiversitet
4. Skogen som resurs
-Årlig avsatt tillväxt

Genom att beräkna ett vägt medelvärde av de fyra delindex för varje treårsperiod har ett
miljöindex för naturtypen skog konstruerats. Ä ven i detta steg har vikter subjektivt tilldelats
respektive delindex. Resultaten av beräkningarna visar att delindex för skogsmarkens pro­
duktionsförmåga sjunkit och att delindex för rekreation och estetiska värden ökat jämfört
med basperioden. Övriga delindex samt miljöindex visar inga säkerställda förändringar.
Generellt kvarstår ett antal frågetecken gällande den typ av indexkonstruktion som detta
arbete syftat till att framställa. Den stora frågan är om valda variabler, på ett riktigt och
någorlunda fullständigt sätt, fångar in den egenskap som vi avsett att spegla. Detta gäller
speciellt delindex för skogsmarkens produktionsförmåga. En stor osäkerhet ligger även i val
av vikter vid såväl delindex- som miljöindexberäkning. Resultatet måste dock ses som ett
relativt framkomligt instrument för sina översiktliga syften. Ett mycket viktigt påpekande är
att inga jämförelser av indexnivåer mellan olika landsdelar låter sig göras.

Authors/Creators:Fridman, Jonas and Kihlblom, Dag and Söderberg, Ulf
Title:Förslag till miljöindexsystem för naturtypen skog
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :1998
Number:30
Number of Pages:43
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Agrovoc terms:forests, resource conservation, nature conservation, production possibilities, recreation, biodiversity, sustainability, sweden
Keywords:forests
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-464
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-464
ID Code:8789
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:03 May 2012 11:59
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits