Home About Browse Search
Svenska


Nyckeltal för kyrkogårdsskötsel

Kristoffersson, Anders and Östberg, Johan (2012). Nyckeltal för kyrkogårdsskötsel. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:17
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Kyrkogårdsbranschen har i olika former försökt komma fram till relevanta sätt att skapa jämförbarhet
mellan förvaltningar och andra branscher, samt att göra rimlighetsbedömningar av skötselarbetet på
kyrkogårdarna i landet. Tidigare projekt har genomförts i syfte att skapa nyckeltal för till exempel
fastighetsförvaltning, administration och kyrklig verksamhet, men kyrkogårdsskötseln har inte tagits
upp i dessa arbeten.
På grund av bristen på nyckeltal för kyrkogårdsskötsel har område Landskapsutveckling vid Sveriges
Lantbrukuniversitet i Alnarp tillsammans med Movium, FSK (Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer),
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, SKKF (Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund) samt
runt 30 förvaltningar genomfört datainsamlingar under tre år (2008, 2009 och 2010) för att kunna ta
fram nyckeltal för kyrkogårdsskötsel.
Datainsamlingarna har genererat ett omfattande material med mycket information om de förvaltningar
och kyrkogårdar som deltagit. Totalt sett har det i projektet medverkat runt 30 förvaltningar som
tillsammans förvaltar över 230 kyrkogårdar. Den sammanlagda ytan av kyrkogårdarnas arealer är 4
miljoner kvadratmeter. Den totala arbetstid som läggs ner på dessa kyrkogårdar är över 1 500 000
timmar eller drygt 940 helårsarbeten. Det ett rikt material som är unikt i databaser som projektet
genererat och tillgängliggjort för alla medverkande förvaltningar.
Under projektet har ett antal nyckeltal framhållits som speciellt intressanta. Dessa nyckeltal var år
2008:
• Andelen administrativ kostnad av totalkostnaden: 17,7%
• Andelen gravskötselavtal per totalt antal gravar: 31,4 %
• Andelen driftkostnad av totalkostnaden: 88,5 %
• Andelen underhållskostnad av totalkostnaden: 11,5 %
• Antalet arbetstimmar per 100 kvadratmeter kyrkogårdsmark: 12,1 timmar
• Antalet gravar per 100 kvadratmeter kyrkogårdsmark: 5,5 stycken
• Maskinkostnad per kvadratmeter kyrkogårdsmark: 3,1 timmar
• Skatteören i snitt: 24,7 ören
• Totala intäkter från begravningsavgiften per invånare: 257,50 kr
• Totalkostnaden per invånare: 364,40 kr
• Totalkostnaden per kvadratmeter kyrkogårdsmark: 70,1 %
Genom projektet har det inte gått att se några direkta skillnader mellan små, medelstora och stora
förvaltningar gällande kostnadseffektivitet eller arbetstimmar per kvadratmeter. För vissa nyckeltal har
det gått att se vissa tendenser åt ena eller andra hållet, men det har inte gått att hitta några definitiva
bevis på att förvaltningsstorleken har någon avgörande betydelse för nyckeltalen.

Authors/Creators:Kristoffersson, Anders and Östberg, Johan
Title:Nyckeltal för kyrkogårdsskötsel
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

The cemetery business in Sweden has in various forms come up with appropriate ways to create
comparability between governments and other industries, and to make reasonable assessments of the
maintenance work on the cemeteries in the country. Previous projects have been implemented in order
to create benchmarking for example property management, administration and church activities, but
cemetery maintenance has not been addressed in these works.
Because of the lack of benchmarking for cemetery maintenance the Department of Landscape
Management at the Swedish University of Agricultural Sciences Design and Construction have
together with Movium, FSK (Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer), Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation, SKKF (Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund) and around 30 cemetery
authorities implemented a data collection for three years (2008 , 2009 and 2010) to develop
benchmarking for cemetery maintenance.
The data collection has generated a large amount of material with much information about the
departments and cemeteries that participated. Overall, the project involved some 30 cemetery
authorities, which together manage more than 230 cemeteries. The total area of the cemetery areas is
about 4 million square meters. The total working time spent on these cemeteries is more than 1.5
million hours or more than 940 full-time jobs. The rich and unique material generated by the project is
made available to all participating administrations.
During the project, a number of key figures have been seen as particularly interesting. These
benchmarking is valid for 2008:
• The share of administrative costs to total costs: 17.7%
• The proportion of maintenance contracts per total number of graves: 31.4%
• The proportion of operating costs to total costs: 88.5%
• The proportion of maintenance costs of total costs: 11.5%
• The number of man hours per 100 square meters of cemetery land: 12.1 hours
• The number of graves per 100 square meters of cemetery land: 5.5 pieces
• Machine cost per square meter of cemetery land: 3.1 hours
• Burial tax on average: 24.7 öre
• Total income from burial taxes per capita: 257.50 SEK
• The total cost per capita: 364.40 SEK
• The total cost per square cemetery land: 70.1%
The project has not been able to see any direct differences between small, medium and large
administrations current cost or hours per square meter. For some indicators, it has been possible to see
certain trends in either direction, but it has not been possible to find any definit

Series Name/Journal:Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
Year of publishing :2012
Number:2012:17
Number of Pages:51
Place of Publication:Alnarp
Publisher:Område Landskapsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU/LTJ - Partnership Alnarp
ISBN for printed version:978-91-87117-16-9
ISSN:1654-5427
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:P Natural resources > P01 Nature conservation and land resources
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Landscape planning
Keywords:Nyckeltal, Kyrkogård, Skötselprodukt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-612
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-612
ID Code:9034
Department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Deposited By: Johan Östberg
Deposited On:11 Sep 2012 08:26
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits