Home About Browse Search
Svenska


Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmark via NILS år 2006

Glimskär, Anders and Bergman, K-O and Lagerqvist, K and Ringvall, A and Wikberg, J and Sundquist, S (2007). Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmark via NILS år 2006. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 201
[Report]

[img] PDF
417kB

Abstract

Detta uppdrag är ett led i arbetet med att få fram tillförlitliga data om tillstånd och
förändringar i kvalitet och hävd hos ängar och naturbetesmarker i det svenska
odlingslandskapet. Ett av de kvantitativa delmålen för det nationella miljökvalitetsmålet ”Ett
rikt odlingslandskap” lyder: ”Senast år 2010 ska samtliga ängs- och betesmarker bevaras och
skötas på ett sätt som bevarar deras värden. Arealen hävdad ängsmark ska utökas med minst 5
000 hektar, och arealen hävdad betesmark av de mest hotade typerna ska utökas med minst 13
000 hektar till år 2010” (Miljödepartementet 2001). Detta projekt fokuserar således på
naturvärdena, men kan också fungera som ett komplement till miljöstödsstatistiken vad gäller
arealer av olika ängs- och betesmarkstyper.
Som ett underlag används Ängs- och betesmarksinventeringen (Ä&B; Jordbruksverket 2005a,
b) som genomfördes av Jordbruksverket i samarbete med länsstyrelserna under perioden
2001-2004 och har resulterat i en databas med avgränsning och beskrivning för huvuddelen av
Sveriges skyddsvärda slåtter- och betesmarker, den så kallade TUVA-databasen.
Uppdraget
Målet med den löpande uppföljningen i ängs- och betesmarker är att samla in och analysera
data som kan användas för att fortlöpande följa kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker
på nationell nivå och riksdelsnivå till en rimlig kostnad. I förutsättningarna ingår att så långt
möjligt samordna datainsamlingen med det nationella miljöövervakningsprogrammet NILS
(Nationell Inventering av Landskapet i Sverige; Esseen m.fl. 2006; Allard m.fl. 2003), där ett
stickprov av rutor fördelade över hela Sverige beskrivs med hjälp av fältinventering och
tolkning av infraröda flygbilder. Datainsamlingen i NILS inkluderar alla terrestra miljöer och
görs i ett femårigt omdrev, där man kommer tillbaka till varje ruta vart femte år.

Denna uppföljning hade inte varit möjlig att genomföra utan Ängs- och
betesmarksinventeringens digitala kartskikt över objekt, men begränsningen till ängs- och
betesmarksobjekt från TUVA-databasen innebär också att resultaten inte kan användas för att
uttala sig om de ängs- och betesmarker som inte kommit med i Ängs- och
betesmarksinventeringen. Det innebär att vi idag inte har någon möjlighet att uttala oss om
hur representativa de ängs- och betesmarker som ingår i databasen är för övriga ängsmarker
och betesmarker i landet. Den använda metodiken ger underlag för skattningar baserat på
totalmängden av arter och organismgrupper, för ängs- och betesmarksobjekt i hela Sverige
och i viss mån även i delar av landet. Metodiken är däremot inte avsedd att användas för att
utläsa kvalitet hos enskilda objekt eller tillstånd/förändringar hos enskilda populationer eller
växt-/djursamhällen.
Utvecklingsarbetet
Urvalet av artgrupper och variabler för inventeringen baseras i första hand på två utredningar
av Naturcentrum AB (Naturcentrum 2003, 2004), som utvärderade olika möjliga indikatorer
på kvalitet i ängs- och betesmarker, och olika artgruppers användbarhet i en sådan
inventering. Detta resulterade i förslag på åtta olika indikatorer och ett översiktligt förslag till
metodik för varje indikator.

Därefter fick SLU i uppdrag av Jordbruksverket att ta fram ett operativt förslag med
detaljerad genomförandeplan för hur sådan uppföljning skulle kunna utföras i anslutning till
NILS representativa stickprov av landskapsrutor (Glimskär, Löfgren & Ringvall 2005). En utgångspunkt var också att befintlig metodik och befintliga rutiner i NILS i hög grad skulle
utnyttjas. Utredningen inkluderade tre alternativ vad gäller antal Ä&B-objekt i stickprovet
och två alternativ vardera för antal provytor och transekter. Det alternativ som förordades på
grundval av en statistisk styrkeanalys och kostnadsberäkningar var ett stickprov av ungefär
700 Ä&B-objekt fördelade på ett femårigt omdrev.

Av Naturcentrums åtta indikatorer utreddes fem vidare: (i) kärlväxter, (ii) grova lövträd, (iii)
lavar på lövträd, (iv) dagflygande fjärilar och (v) dynglevande skalbaggar. Fyra av dem
används för den löpande uppföljningen inom detta uppdrag. I samråd med Jordbruksverket
beslutade vi i det slutgiltiga upplägget av inventeringen att utelämna de dynglevande
skalbaggarna, främst av kostnadsskäl. Till fjärilarna lades även humlor, som antogs kunna
inventeras med samma metodik. I slutsatserna förordades även att NILS ordinarie
provytemetodik, med beskrivning av bl.a. vegetation, markanvändning och ett urval av
vanliga kärlväxter, mossor och lavar, skulle ingå. På det sättet skulle man till en måttlig
kostnad få stora möjligheter till samanalys med ordinarie NILS och även kunna ta fram
strukturella indikatorer för hävd och förutsättningar för naturvärdena.

Authors/Creators:Glimskär, Anders and Bergman, K-O and Lagerqvist, K and Ringvall, A and Wikberg, J and Sundquist, S
Title:Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmark via NILS år 2006
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Year of publishing :2007
Number:201
Number of Pages:38
Place of Publication:Umeå
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Agris subject categories.:K Forestry > K10 Forestry production
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Soil Science
Agrovoc terms:grazing lands, meadows, landscape, habitats, surveys
Keywords:Uppföljning, Kvalitetsförändringar, NILS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-e-696
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-696
ID Code:9214
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Bo Jonsson
Deposited On:07 Nov 2012 12:14
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits